Kaupunginhallitukset päätökset 25.3.2024

 
>> Kokouksen esityslista


58 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


59 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


60 §  Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelutilanne

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


61 §  Toimivallan delegointi Järvenpään kaupungille Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta koskevissa hankinta-asioissa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1. valtuuttaa Järvenpään kaupungin vastuukuntana hoitamaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteiset kilpailutukset.

2. valtuuttaa Järvenpään kaupungin tekemään hankintapäätökset sekä muut hankintoihin liittyvät päätökset Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta koskevissa hankinnoissa, kunnes Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta aloittaa toimintansa 1.12.2024.

3. hyväksyä liitteenä olevan vastuunjakosopimuksen Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteishankintoja koskien ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


62 §  Jäsenen nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön hallitukseen kaudeksi 2024-2026

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen Rautatiemuseon Säätiö hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle alkaen 17.4.2024.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä talousjohtaja Markus Peevon jäseneksi hallitukseen.


63 §  Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää nimetä hallintojohtaja Janne Mäen kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen yhtiökokoukseen 28.3.2024,

Edustajalle annetaan seuraava kokousohje:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 17,34 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, ja osinkoa ei jaeta,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- jatketaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.940 euron vuosipalkkio,
- vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio ja vastikkeet hallituksen esityksen mukaisesti,
- päätetään lainaosuussuoritusten rahastointimahdollisuudesta;
- päätetään hallituksen jäsenistä osakkaiden ehdotusten mukaisesti. Hyvinkään kaupungin puolesta esitetään hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Irma Pahlman, Jaakko Rainio ja Elias Stamnas sekä varajäseneksi Erkki Taskinen,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä konsernijohdon vastuuviranhaltijan, kaupunkikehityspäällikkö Marko Kankare, kanssa myös yhtiökokousten välillä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä korjauksella, että:

Kaupunginvaltuusto päättää muotoon > Kaupunginhallitus päättää…. 


64 §  Villa Park Oy, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

- pikimmiten pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, tilikauden voitto 12.611,05 euroa kirjataan edellsten tilikausien voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa makseta;
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallitukselle tilikaudella 1.1. - 31.12.2023,
- yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.4.2024 alkaen yhtiön myöhempää purkamista varten, sekä
- nimittää konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'n yhtiön selvitysmieheksi selvitystilan ajalle.

Selvitystilassa olevalla yhtiöllä ei ole muuta hallitusta.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Hannu Lignell'n yhtiökokousedustajaksi sekä muihin, yhtiön purkua valmisteleviin toimiin, joita osakkeenomistajalta mahdollisesti odotetaan eri viranomaisissa. Valtuutus on voimassa purkautumisen viimeiseen vaiheeseen saakka, eli yhtiön lopputilityksen antamiseen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


65 §  YritysVoimala Oy, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää konsernitalouspäällikkö Hannu Lignellin kaupungin edustajaksi YritysVoimala Oy:n yhtiökokoukseen 8.4.2024 ja antaa edustajalle seuraavan ohjeistuksen:

Ellei tilintarkastuskertomuksessa muuta esitetä,

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 6.021,68 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- nimetään hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Rantalainen, Jyrki Käki ja Irma Pahlman.
- esitetään, että hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan voimassa olevan Verohallinnon päätöksen antamissa puitteissa tai toteutuneista kustannuksista esitetyn tositteen mukaan.
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,


Lisäksi kokousedustaja pyydetään muistuttamaan hallituksen puheenjohtajan tehtävästä pitää säännöllistä yhteyttä kaupungin konsernijohtoon myös yhtiökokousten välillä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


66 §  Luottamustehtävän päättyminen, varavaltuutettu Maria Runonen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. toteaa Maria Runosen luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja
  2. päättää vaalilain 93 §:n nojalla pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varavaltuutetun Maria Runosen sijalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


67 §  Eron myöntäminen opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, Runonen Maria

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Maria Runoselle eron opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


68 §  Rakennustapaohjeet Kruununpuiston pientalotonteille

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ohjeelliset rakentamistapaohjeet, jotka koskevat 10. kaupunginosan, Kruununpuisto, kortteleiden 901-927 AO/s-1 ja A/s-1 -tontteja sekä korttelin 903 tontteja 10, 11 ja 12.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


69 §  Tarjouksen perusteella luovutettavat omakotitalotontit 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä omakotitonttien (liite 3) luovuttamisen tarjousten perusteella luonnollisille henkilöille perustelutekstissä mainituilla luovutusperusteilla ja mainittua luovutusmenettelyä noudattaen.

Tonttitarjouskilpailun asiakirjoihin voidaan tehdä tarvittaessa teknisluotoisia korjauksia ja muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


70 §  Asemakaavaehdotus Kulomäki 1

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:
1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet tiedoksi
2) asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


71 §  Valtuustoaloite Evakkopuiston nimeämisestä Hyvinkäälle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoimapalveluiden lausunnon.

Aloitteen valmistelusta vastaa kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


72 §  Eron myöntäminen, henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilälle eron henkilöstöjohtajan virasta 8.1.2025 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


73 §  Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen ja täyttäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää julistaa Hyvinkään kaupungin henkilöstöjohtajan viran haettavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää nimetä henkilöstöjohtajan valintaa valmistelevan työryhmän ja oikeuttaa työryhmän päättämään tarkemmin henkilöstöjohtajan viran hakuilmoituksesta ja viran täytön käytännön järjestelyistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pentti Puhakan,  varapuheenjohtajan Irma Pahlmanin ja valtuuston varapuheenjohtajan Arto Järvisen sekä kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen, talousjohtaja Markus Peevon ja hallintojohtaja Janne Mäen.


74 §  Kiinteistö Oy Oikokuja, osakkeenomistajan suostumus

Esitys

Kaupunginhallitus päättää osakkeenomistajan kantana seuraavaa:

- Hyvinkään kaupunki antaa suostumuksen huoneiston myyntiin velattomana,
- Hyvinkään kaupunki luopuu osakkaan lunastusoikeuden käyttämisestä,

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'in toimittamaan vaaditun suostumuksen yhtiölle, sekä asioimaan yhtiön suuntaan tarvittaessa muullakin tavoin tämän kannan esille tuomiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


75 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


76 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Päivitetty 25.3.2024