HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA 
9.3.2020 

Hyvinkään kaupunginhallituksen 9.3. kokouspäätökset

41 § Edustajan nimeäminen Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen  

Esitys 
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet. 

Päätös 
Nimetään Riitta Simonen 

42 § Edustajan nimeäminen talvisodan päättymispäivän tilaisuuteen  

Esitys 
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa talvisodan päättymisen muistojuhlaan 13.3.2020 

Päätös 
Nimetään Tuija Linna-Pirinen. 

43 § Hyvinkään kaupungin hulevesiohjelman hyväksyminen vuosille 2020-2028  

Esitys 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Hyvinkään kaupungin hulevesiohjelman vuosille 2020-2028 ja oikeuttaa teknisen lautakunnan päivittämään ohjelmaa sen voimassaoloaikana. Hulevesiohjelmaa toteutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 

Päätös 
Esityksen mukaan 

44 § Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelma 2020-2021  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ehkäisevän työn suunnitelman vuosille 2020-2021 

Päätös 
Esityksen mukaan 

45 § Asemakaavan muutos 28:014, Versotie II  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi ja
2) asettaa 28. kaupunginosan (28:014) korttelin 2751 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 4.3.2020) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös 
Esityksen mukaan 

46 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2019/Tekninen lautakunta  

Esitys 
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion toteutuman osalta seuraavat ylitysoikeudet: 

- Tekninen keskus 422 000 euroa 
- Tekninen palvelukeskus (pl. ateria ja puhtauspalvelut) 170 800 euroa 
- Tilapalvelut 421 000 euroa (tilikauden tulos). 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarviossa esitettyihin investointeihin vuodelle 2019 seuraavat ylitysoikeudet: 

- Kipinä 1,581 miljoonaa euroa 
- Rakennusten peruskorjaukset ja muutostyöt 330 000 euroa. 
- Kunnallistekniikan uudisrakentaminen ja korvausinvestoinnit 318 000 euroa. 

Kaupunginhallitus pyytää teknistä lautakuntaa huomioimaan että sen tulee varmistaa, että lautakunnan talous toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan mahdollisimman aikaisin toimintavuoden aikana.

Päätös 
Esityksen mukaan. 

47 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2019/Ympäristölautakunta 

Esitys 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion toteutuman osalta 165 000 euron ylitysoikeuden ympäristökeskuksen palvelualueelle. 

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakuntaa huolehtimaan, että ympäristölautakunnan talous toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan mahdollisimman aikaisin toimintavuoden aikana.

Päätös 
Esityksen mukaan. 

48 § Hyvinkään kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2020–2023  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvinkään kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman. 

Päätös 
Keskustelun aikana tehtiin palautusesitys ja muutosesitys, jotka eivät saaneet kannatusta, joten molemmat raukesivat. Päätettiin esityksen mukaan. 

49 § Sopimus kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta kunnan ja Ely-keskuksen välillä  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevaan vuonna 2013 allekirjoitettuun kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta kunnan ja Ely-keskuksen välillä tehtyyn sopimukseen harmaalla esitetyt muutokset. 

Päätös 
Keskustelun aikana tehtiin muutosesitys, joka ei saanut kannatusta, joten esitys raukesi. Päätettiin esityksen mukaan.

50 § Valtuustoaloite ei-työperäisen maahanmuuton kustannusten erittelemiseksi  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. 

Päätös 
Esityksen mukaan. 

51 § Valtuustoaloite kuntalaisten veronmaksukyvyn ja julkisen tuen tarpeen selvittämisestä seuraavassa budjettivalmistelussa  

Esitys 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös 
Esityksen mukaan. 

52 § Valtuustoaloite: Julkisilla hankinnoilla työllistäminen Hyvinkäällä  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedoksi ja aloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

Päätös 
Esityksen mukaan. 

53 § Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 31.12.2019 - 

Esitys 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 loppuun mennessä vireille tulleiden ja vuoden lopussa käsittelemättä olleiden valtuustoaloitteiden käsittelytilanne merkitään tiedoksi. 

Päätös 
Esityksen mukaan. 

54 § Otto-oikeuspykälä  

Esitys 
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin. 

Päätös 
Esityksen mukaan.

55 § Tiedonannot 
Esitys 
Merkitään tiedoksi 

Päätös 
Merkitään tiedoksi 

Päivitetty 10.3.2020