Kaupunginhallituksen päätökset 8.2.2021

24 § Henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa koskeva sopimus Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin välillä

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa koskevan sopimuksen sekä sen uudet, ajantasaiset ja tarkoituksenmukaisimmat liitteet. Sopimus tulee voimaan sen tultua molempien sopijapuolten hyväksymäksi ja lainvoimaiseksi sekä molempien sopijapuolten allekirjoitettua sopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.


25 § Rakennuskiellon jatkaminen Metsäkaltevan alueen ympäristössä (Rakennuskieltotunnus 106147H01)

Esitys
Kaupunginhallitus päättää

  1. jatkaa liitekartassa osoitetun alueen rakennuskieltoa kahdella vuodella 23.1.2023 asti asemakaavojen laatimista varten. Rakennuskielto ei koske voimassa olevan asemakaavan tai kiellon aikana voimaan tulevan asemakaavan aluetta.
  2. että maankäyttö- ja rakennuslain 202 § mukaisesti rakennuskielto tulee voimaan mahdollisista valituksista huolimatta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös

Esityksen mukaan. (Päivämäärää muutettu, tekninen korjaus)


26 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


27 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

 

Päivitetty 8.2.2021