HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
6.7.2020

    

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 6.7.2020

142 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

143 § Teknisen keskuksen kaluston veloitushinnat vuodelle 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäiset veloitushinnat.

Päätös

Esityksen mukaan.

144 § Ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2021

Esitys

Kaupunginhallitus hyväsyy liitteen mukaisesti ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2021.

Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hintoihin vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat toimialojen palveluntarpeen muutoksista tai tilamuutoksista.

Päätös

Esityksen mukaan.

145 § Tekniikan ja ympäristön toimialan henkilötyön tuntiveloitushinnat vuodelle 2021

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäiset tuntiveloitushinnat

Päätös

Esityksen mukaan.

146 § Kaupungin sisäiset vuokrat vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset vuokrat vuodelle 2021. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöjohtajan tekemään mahdolliset investointihankkeista ja käyttäjien tilamuutoksista johtuvat tarkennukset sisäisiin vuokriin.

Päätös

Esityksen mukaan.

147§ Lausunto asumisoikeuslainsäädännön uudistamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta.

Päätös

Esityksen mukaan.

148 § Päätös etuoston käytöstä Sahanmäen teollisuusalueella, Harkkokatu 3

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta esittelytekstissä mainittujen osapuolten välisessä 30.6.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Sahanmäen teollisuusalueen TTV tonttia 106-9-841-6. Kiinteistökauppaa koskevat ehdot ovat mainittu esittelytekstissä ja liitteenä olevassa kauppakirjassa.

Päätös

Esityksen mukaan.

149 § Sopimus Savilammentien katualueen haltuunotosta ja rakentamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää,

- hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, johon voidaan tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

- että teknisen lautakunnan tulee varautua Savilammentien rakentamiseen investointien käyttösuunnitelmassa.

Päätös

Esityksen mukaan.

150 § Asemakaavan muutos 28. kaupunginosa, Metsäkalteva, osa korttelista 2717

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:

1) asemakaavamuutoksen (28:013) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuun palautteeseen annetut vastineet ja
2) asemakaavamuutoksen (28:013), joka koskee 28. kaupunginosan, Metsäkalteva, korttelin 2717 osaa ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 2717 osa, kortteli 2788 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Päätös

Esityksen mukaan.

151 § Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24) 152 § Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24 ja § 20)

153 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2020

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit koko kaupungin sekä muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

154 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

155 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 6.7.2020