Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2022


161 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


162 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


163 § Hallintojohtajan viran täyttäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Janne Mäki, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa tuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden täyttää parhaiten viran edellytykset.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että varasijalle valitaan oikeustieteiden maisteri Merja Tapalinen.

Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkasuhteessa noudatettava koeaika on kuusi kuukautta.

Päätöksen liite sisältää henkilötietoja eikä sitä näin ollen julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


164 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain kokonaisuudistukseen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Leena Meren tekemän muutosesityksen yksimielisesti. Muutosesityksessä mainitaan, että:
(Esitys, lausunnon sivu 1)

1) Poistetaan lause, jossa korostetaan Suomen velvoitteita ottaa pakolaisia vastaan:

Suomella on tässä itsenäistä harkintavaltaa joten velvollisuuden ylikorostaminen vaatiminen on ideologinen lisäys joka tulee poistaa

2) Lisätään kappale:

Kotoutuskoulutuksen, erityisesti kielikoulutuksen, vaikuttavuuden ja velvoittavuuden toimenpiteitä tulee lisätä, jotta maahan muuttaneiden kielitaito vastaa nykyistä paremmin työelämän kielitaitovaatimuksia.


165 § Hyvinkään Toimari ry:n avustaminen hävikkiruokaterminaalitoiminnan järjestämiseksi ajalla 1.6.-31.12.2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun terveystarkastajan näkemyksen tarkentamiseksi ja muiden tarvittavien selvitysten pyytämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan esityksen mukaan ehdollisena siten, etteivät terveysviranomaiset aseta esteitä toiminnan aloittamiselle eikä lisäkuluja kaupungille tule.


166 § Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


167 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


168 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 6.6.2022