Kaupunginhallituksen päätökset 6.3.2023


46 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


47 § Vastaus valtuustoaloitteeseen 'Äänestysprosentti ylös jo seuraavissa vaaleissa'

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


48 § Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 31.12.2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle luettelon aloitteista, joita ei edellisen vuoden loppuun mennessä oltu käsitelty sekä antaa kunkin valtuustoaloitteen kohdalla mainitun ilmoituksen siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


49 § Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän purkaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän purkamisen liitteenä 1 olevan purkusopimuksen mukaisesti.

2. merkitsee tiedoksi luonnoksen sopimuksesta Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä

3. päättää että sopimuksiin ei sitouduta kaupunginvaltuuston päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti ja oikeuttaa laittamaan päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


50 § Sopimus Keusoten purkamiseen liittyvistä jälkitoimenpiteistä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä sopimuksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnan avustamisesta ja sen purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä (liite 2) sekä siihen liittyvän sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (liite 2b)

2. että sopimuksiin ei sitouduta kaupunginhallituksen päätöksellä vaan allekirjoittamalla erilliset sopimusasiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


51 § Hyvinkään kaupunkiyhdistys, avustushakemus vuodelle 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hyvinkään kaupunkiyhdistys HYRRÄ ry:lle vuoden 2023 toimintakaudelle 15.000 euroa (määräraha kp 18720003).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


52 § Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, Hannu Järvenpää

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee uuden varajäsenen keskusvaalilautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


53 § Jäsenen nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön sr. hallitukseen kaudeksi 2023-2025

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen Rautatiemuseon Säätiö sr hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle alkaen 12.4.2023.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Irma Pahlmanin jäseneksi Rautatiemuseon Säätiön sr hallitukseen.


54 § Edustajien nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2023-2027

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Rautatiemuseon Säätiön neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2023-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Jorma Harjun ja Emily Wagonerin Rautatiemuseon Säätiön neuvottelukuntaan.


55 § Hallintosäännön muuttaminen; kaupungingeodeetin nimike ja virkasiirrot

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset 1.4.2023 alkaen seuraavasti:

1. hallintosäännön kohdat 17, 54 ja 136 §:t muutetaan siten, että kaupungingeodeetti korvataan tonttipäälliköllä.

2. hallintosäännön 52 §:n ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Vakinaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, lukuun ottamatta kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mahdollistamia tilanteita.

3. hallintosäännön 54 §:ään lisätään otsikko "Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen", jonka alle lisätään seuraavaa:

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kaupunginjohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


56 § Hyvinkään väestösuunnite vuosille 2021-2040

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Hyvinkään väestösuunnite vuosille 2021-2040 hyväksytään noudatettavaksi siten, että pitkän ajanjakson trendiennustetta käytetään verotulojen ennakoinnissa, keskivaihtoehtoa palveluverkon suunnittelussa ja maankäytön suunnittelun ennustetta käytetään maankäytön suunnittelun pohjana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


57 § Asemakaavan muutos Nuorisotalo Silta 01:112

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

käynnistää Hyvinkään kaupungin 1. kaupunginosan, Vieremä, osaa korttelista 1 ja katualueita koskevan asemakaavamuutoksen, 01:112, edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


58 § Lainan takaaminen / Kiinteistö Oy Sairaalanmäki

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää että:

 • Hyvinkään kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen enintään 4 200 000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen. Takaus kohdistuu kokonaisuutena edullisimpaan, 10-vuotiseen ja tasalyhenteiseen lainatarjoukseen. Takaus käsittää lainapääoman ohella myös lainan korot, viivästyskorot ja muut kulut mukaan lukien mahdolliset jälleenrahoituksen purkamiskulut;
 • Hyvinkään kaupungin takauksen suuruus tästä lainasta on enintään 2 757 300,00 ja aina enintään 65,65 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta;
 • Hyvinkään kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus muuttuu;
 • Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäelle myönnettävistä omavelkaisista takauksista peritään kaupungin Takaus- ja antolainaus -politiikan mukainen 0,5 %:n suuruinen vuosittainen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä;
 • päätöksen toimeenpanon edellytyksenä on, että HUS-yhtymä tekee omalta osaltaan vastaavan päätöksen kiinteistöosakeyhtiön lainan takaamisesta;

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


59 § KOy Villatehdas, lainatakaus

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaalle enimmillään 1 500 000,00 euron lainalle seuraavasti:

 • Takaus kohdistuu kilpailutuksen tuloksena saatuun kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lainatarjoukseen, jonka ehdot ovat seuraavat: laina-aika on 16 vuotta, ensimmäiset 12 kk ovat lyhennysvapaata, jonka jälkeen lainaa lyhennetään tasalyhennyksin lisälyhennykset sallivalla aikataululla
 • Takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta
 • Kaupunki perii lainatakausprovisiota 0,5 % p.a.
 • Kaupunki varmistaa, että kaupungilla on vastavakuutena riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamiin kiinteistöihin
 • Laina tulee olla nostettu 30.04.2023 mennessä
 • Mikäli lainaehtoja on laina-aikana tarve tai mahdollisuus muuttaa velallisen ja siten takaajan eduksi, talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan muutosta koskevat asiakirjat

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


60 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkamista valmistelevat toimet

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


61 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


62 § Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää tyytyä päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


63 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat eduskuntavaaleissa 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää 1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2.4.2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten. 2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset. 3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


64 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


65 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 6.3.2023