Kaupunginhallituksen päätökset 6.11.2023

  

>> Kokouksen esityslita


293 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


294 § Asemakaavan muutos Hellepuiston Yritysalue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) käynnistää 18. kaupunginosan, Nummenkärki, kortteleita 1733, 1734 ja korttelin 1735 osaa koskeva asemakaavan muutos edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti ja että

2) hakijalta peritään kehittämisjaoston päätöksen 19.12.2022 §114 mukaisesti kaupungin tekemästä työstä aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset ja perusmaksu 1100,- euroa sekä kuulutukset 475,- euroa/kuulutus. Hakija suorittaa aikaveloitukseen perustuvat korvaukset kaavaprosessin kunkin vaiheen valmistumisen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa siihen mennessä tehdyn työn perusteella ja laskuun liitetään tuntiseuranta. Samassa yhteydessä suoritetaan siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset. Perusmaksu suoritetaan, kun kaavasta on tehty kaavoituspäätös ja se on kuulutettu vireille.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


295 § Hyvinkään Veteraanitalosäätiö, hallitusjäsenten nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2024-25 (kalenterivuodet) seuraavat jäsenet:

 • Hannu Alén,
 • Outi Niemi,
 • Juhani Strandman

Nimetyt ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässään.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


296 § Hyvinkään Palvelukotisäätiö, hallitusjäsenten nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2024-25 (kalenterivuodet) seuraavat jäsenet:

 • Jouni Pallonen, hallituksen puheenjohtajaksi
 • Carita Auvinen, hallituksen varapuheenjohtajaksi
 • Eija Skyttä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


297 § Rakentamisvelvoiteajan pidentäminen, maankäyttösopimus 106-6-577-24, Asunto Oy Lasitalo

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Asunto Oy Lasitalolle myönnetään jatkoaikaa tontin 106-6-577-24 maankäyttösopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoitteelle 10.11.2025 saakka.
 2. Tämän jatkoajan jälkeen uutta jatkoaikaa ei enää myönnetä.
 3. Mikäli maankäyttösopimuksen mukaista tontin rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty viimeistään 10.11.2025 mennessä, peritään tontin omistajalta tämän jälkeen 8.9.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaista sopimussakkoa.

Päätöksestä peritään palveluhinnaston (1.1.2023) kohdan 1.1 mukainen maksu 290 €.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


298 § Hyvinkään paloasemakiinteistön myynti Vantaa-Kerava -hyvinvointialueelle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankareen ja kiinteistöjohtaja Antti Nikkasen kaupungin edustajiksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa käytäviin neuvotteluihin koskien Hyvinkään paloaseman myyntiä.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa edustajille tarkemman ohjeistuksen neuvottelujen tavoitteellisesta kauppahinnasta sekä kaupan muista reunaehdoista.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Seuraava kohta poistetaan:

”Lisäksi kaupunginhallitus antaa edustajille tarkemman ohjeistuksen neuvottelujen tavoitteellisesta kauppahinnasta sekä kaupan muista reunaehdoista.”

Tehdään seuraava tekstilisäys: ”Kaupunginhallitus edellyttää kauppahintalaskelmista tarkempaa tietoa, jonka jälkeen kaupunginhallitus ohjeistaa kaupankäyntiä.”


299 § Hyvinkään kaupungin lausunto Keusoten palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 luonnokseen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa valmistelutekstissä olleen lausunnon Keusoten palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 luonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavilla lisäyksillä:

 • · Hyvinkään kaupunki pitää tärkeänä sitä, että keskustassa säilytetään palveluja, vähintään sairaanhoitajatason palveluja
 • · Hyvinkää vaatii täyden palvelun sotekeskuksen
 • · Palveluverkon rakenne ei vaikuta tasapuoliselta: tarvitaan selvitys millä tavoin viereiset hyvinvointialueet ovat sijoittamassa sotekeskuksiaan
 • · Hyvinkään kaupunki vastustaa jyrkästi sotetyöpaikkojen siirtoa muihin kaupunkeihin
 • · Suunnitelmaan tulee kirjata taloudellinen selvitys
 • · Perustehtävään kuulumattomat toiminnot eivät kuulu rahoituksen piiriin.
 • · Terveyskeskuksen siirto ei saa vaarantaa erikoissairaanhoidon palveluita
 • · Hyvinkään kaupunki sairaalakiinteistön pääomistajana tunnistaa, että H-sairaalan tilat ovat käytössä täydellä kapasiteetilla, joten toimintojen siirto sinne ei tule kyseeseen

300 § Talouden seurantaryhmän nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus pyytää seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä:

 • kaupunginjohtajaa nimeämään työryhmään viranhaltijaorganisaation edustajat ja työryhmän sihteerin
 • valtuustoryhmiä nimeämään työryhmään edustajansa kaupunginhallituksen pyynnön mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


301 § Osavuosikatsaus ajalla 1.1.-30.9.2023 ja talousarvion muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus:

 • merkitsee tiedoksi koko kaupungin osavuosikatsaukseen sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta;
 • merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun osavuosikatsauksen;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen tiedoksi;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi sitovien tavoitteiden toteutumisraportoinnin;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2023 talousarviota määrärahojen osalta liitteen "Esitetyt talousarviomuutokset" mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


302 § Tonttipäällikön viran täyttö

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että tonttipäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri Kimmo Sulonen, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus, haastattelussa esiin tuodut tiedot ja taidot sekä henkilöarviointi kokonaisuutena arvioiden parhaiten täyttää viran edellytykset.

Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkasuhteessa noudatettava koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


303 § Kaupunginhallituksen kokousajat, kevät 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulun valmistelutekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


304 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Päivitetty 6.11.2023