Kaupunginhallituksen päätökset 5.9.2022

217 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


218 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'n Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän työkokoukseen 9.9.2022 ja antaa tälle sopimusluonnosta koskien seuraavan ohjeistuksen:

 • Luonnos kuntayhtymän purkusopimuksesta hyväksytään
 • Hyvinkää voi toimia kuntayhtymän purkamiseen liittyen isäntäkuntana, ja näin toimia purkuprosessiin liittyvien eri toimenpiteiden valmistelijana ja esittelijänä kuntayhtymää ja muita jäsenkuntia kohtaan

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


219 § Lausunnon antaminen kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyt lausunnot ja toimenpiteet vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta ja saattaa lausunnot kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


220 § Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022 ja talousarvion muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus:

 • Merkitsee osavuosikatsauksen omalta osaltaan tiedoksi;
 • Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi;
 • Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi sitovien tavoitteiden toteutumisraportoinnin ja hyväksyy perustelut tavoitteille, jotka on raportoitu ei-toteutuviksi;
 • Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2022 talousarviota määrärahojen osalta seuraavasti
  • Omaisuuden luovutustuloihin esitetään tuloarvion nostamista 700 000 eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha 18 600 000 euroa, josta 5 000 000 euroa esitetään katettavaksi siirtämällä Kaupunginhallitukselta budjettiriskeihin tehdystä määrärahavarauksesta.
  • Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Elinvoiman palvelualueelle 620 000 euron lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.
  • Perusopetuksen palvelualueelle 516 000 euroa lisämäärärahaa koronapandemian takia hankittujen hoitotarvikkeiden kattamiseksi, valtion erityisavustusten omavastuiden kattamiseen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n määräaikaisten opettajien palkanmaksua koskeneesta oikaisusta aiheutuneisiin kuluihin.
  • Tilakeskukselta 400 000 euron määrärahasiirto teknisen keskuksen talousarvioylityksen kattamiseen. Teknisen keskuksen ylitysuhka aiheutuu runsaslumisesta talvesta, polttoaineiden hinnannoususta sekä investointien oman työn osuuden vähenemisestä. Tilakeskuksella määrärahoja säästyy Sveitsin lukion purkamisen siirtymisestä seuraavalle vuodelle.
  • Kunnallisverotuottoarvion korotus 3 000 000 euroa
  • Kiinteistöverotuottoarvion korotus 500 000 euroa
  • Yhteisöverotuottoarvion korotus 7 000 000 euroa
  • Peruspalvelujen valtionosuuksien korotus 1 650 000 euroa
  • Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuuden vähennys 500 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


221 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


222 § Opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 § mukaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


223 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


224 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 5.9.2022