Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 31.8.2020

§ 169 Hyvinkään kaupunkiyhdistys, avustushakemus vuodelle 2020

Esitys Hyvinkään kaupunkiyhdistys HYRRÄ ry:lle myönnetään vuoden 2020 toimintakaudelle talousarvioon varattu avustussumma 13.000 euroa.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 170 Helsingin seudun kuntien ja Suomen valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020-2031 (MAL-sopimus).

Esitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan neuvottelutuloksen Helsingin seudun kuntien ja valtion väliseksi maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseksi vuosille 2020-2031.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 171 Päätös etuoston käytöstä tilan 106-403-29-288 alueella, Kuuselantie 79

Esitys Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 17.7.2020 tehdyssä määräalan kaupassa, joka koskee Kytäjän osayleiskaava-alueella tilasta 106-403-29-288 myytyä kahden hehtaarin suuruista määräalaa.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 172 Maankäyttösopimus, sopimusvelvoitteiden siirtäminen (Helenenkatu 31-33)

Esitys Kaupunginhallitus päättää; antaa suostumuksen siihen, että on sopimusalueen maa-alueet (kiinteistöt 106-6-522-8 ja 106- 6-522-7) on luovutettu OP Tonttirahasto Ky:lle 10.8.2020 allekirjoitetuilla kauppakirjoilla. - hyväksyä kiinteistöjä 106-6-522-8 ja 106-6-522-7 koskevan maankäyttösopimuksen (28.8.2019) siirron FH Invest Oy:lle 10.8.2020 allekirjoitetuilla kauppakirjoilla. Siirron myötä FH Invest Oy on ottanut vastatakseen kaikista maankäyttösopimuksen mukaista maanomistajien velvoitteista. - Tämä päätös tulee voimaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 173 Hyvinkään Työtuki ry, johtokunnan jäsenen ja tilintarkastajien nimeäminen

Esitys Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään Työtuki ry:n johtokuntaan edustajansa ja hänelle varahenkilön sekä yhdistykselle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan kahden vuoden toimikaudeksi ajalle 2021- 2022.

Päätös Valittiin Pekka Laine ja Antti Rantalainen, varatilintarkastajaksi Timo Vallittu.

§ 174 Lausuntopyyntö Hiilineutraali Uusimaa 2035 –ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista

Esitys Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle perusteluissa olevan lausunnon.

Päätös Esityksen mukaan

§ 175 Urakansuun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Esitys Kaupunginhallitus päättää, että Urakansuun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu järjestetään liitteenä olevan kilpailuohjelman mukaisesti. Julkaistavaan kilpailuohjelmaan voidaan tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 176 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Esitys Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle edellä esitetyn lausunnon. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään lausuntoon teknisluonteisia korjauksia.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 177 Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2020

Esitys Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit koko kaupungin sekä muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta.

Päätös Merkitään tiedoksi.

§ 178 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020

Esitys Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 6.000.000 euroa vuonna 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan täydentämään ja toimittamaan hakuasiakirjat Valtiovarainministeriöön.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 179 Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020

Esitys Kaupunginhallitus päättää tyytyä päätökseen.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 180 Rahoituskatsaus

Esitys Kaupunginhallitus merkitsee rahoituskatsauksen tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 181 Lausuntopyyntö ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kolmenkierron ja Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Esitys:Päätösesitys tehtiin kokouksessa.

Esitys: Kaupunginhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon.

Päätös Esityksen mukaan.

§ 182 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös Ei käsiteltäväksi otettavaa

Päivitetty 31.8.2020