Kaupunginhallituksen päätökset 31.5.2022

152 § Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Esitys

Kaupunginhallitus päättää palveluverkkoselvityksen pohjalta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavaa:

Paavolan alue

- Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulusegregaatiohanketta. Samassa yhteydessä Paavolatalosta tehdään hankesuunnitelma. Paavolataloon rakennetaan nykyaikaiset tilat Paavolan alueen varhaiskasvatukselle, jolloin voidaan luopua Jussilankadun päiväkodin peruskorjauksesta.

Lisäksi Paavolataloon rakennetaan suunnitelman mukaisesti uusi liikuntasali. Hankesuunnitelma tuodaan sen valmistuttua päätöksentekoon.

Metsäkaltevan alue

- Alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja varaudutaan Metsäkaltevatalon laajentamiseen, jos alueen lapsimäärän kehitys pidemmällä aikavälillä osoittautuu pysyvästi kasvavaksi.

- Lyhyellä aikavälillä tilantarpeeseen Metsäkaltevan koulussa vastataan siirtämällä 6. luokan oppilaat tarvittaessa Tapainlinnan yhtenäiskouluun, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun asti.

Näin turvataan alakoulun pienimpien oppilaiden mahdollisuus opiskella lähikoulussa.

- Metsäkaltevan alueen varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen suunnitellaan vastattavan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen avulla. Jos suunnitelma ei toteudu, on varauduttava kunnallisten palveluiden lisäämiseen alueella.

Keskustan alue

- Uusi Aseman koulu rakennetaan Hangonsiltaan vaihtoehdon 1a mukaan, koska se mahdollistaa tulevaisuudessa parhaiten keskustan alueen lasten maltilliset koulumatkat, oppilaiden sijoittumisen lähikouluihin ja resurssien tehokkaan käytön sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön.

Ratkaisuvaihtoehto täydentää kasvavan alueen varhaiskasvatuspaikkatilannetta ja se vastaa pienten lasten huoltajien toiveeseen alueen palveluista.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Minna Hyytiäisen tekemän ja Jaakko Haapamäen kannattaman muutosesityksen keskustan alueen osalta:

Uusi Aseman koulu ja päiväkotikokonaisuus rakennetaan Aseman koulun nykyiselle tontille vaihtoehdon 2b mukaisesti ja Hangonsillan päiväkoti remontoidaan.

- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö painottuu 5-6 -vuotiaiden esiopetukseen sekä alkuopetukseen. Tämä mahdollistuu vaihtoehdossa 2b. Uuden koulun visioinnissa ja arkkitehtuurissa tulee nähdä koulu laajemmin kuin pelkkinä opetustiloina ja sen yhteyteen voi suunnitella esimerkiksi Kipinä-talon kaltaisia ylisukupolvisia kokoontumistiloja, jotta keskustan arvokas tontti säilyy kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja julkisena kaupunkitilana.

Muutoin hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

153 § Hyvinkään ympäristöraportti 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Hyvinkään ympäristöraportin 2021 ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee Hyvinkään ympäristöraportin 2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

154 § Pääradan parannuksen asemakaavamuutokset (01:110)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä Pääradan perusparannuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (01:110) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 23.3.2022 päivätyn kiinteistöjen 106-402-5-150, 106-401-4-64, 106-402-5-39, 106-871-1-7 ja 106-871-1-3 osia koskevan asemakaavan ja 1. kaupunginosan (Vieremä) virkistys-, katu- ja suojaviheraluetta; 2. kaupunginosan (Parantola) virkistys-, katu- ja rautatiealueita; 5. kaupunginosan (Tehdas) kortteleita 429 ja 444 ja rautatie- ja suojaviheraluetta; 6. kaupunginosan (Viertola) katualuetta; 9. kaupunginosan (Sahanmäki) virkistys-, katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta; 11. kaupunginosan (Paavola) kortteleita 1008 ja 1027 ja katualuetta; 13. kaupunginosan (Hakala) katualuetta; 15. kaupunginosan (Martti) korttelia 1412 ja virkistys- ja rautatiealuetta; 16. kaupunginosan (Hakalanmäki) katu- ja rautatiealuetta; ja 42. kaupunginosan (Antinsaari) suojaviheraluetta koskevan asemakaavan muutoksen, joilla muodostuu 1. kaupunginosan (Vieremä) virkistys - ja katualueita; 2. kaupunginosan (Parantola) virkistys-, katu- ja rautatiealuetta; 5. kaupunginosan (Tehdas) korttelit 429 ja 444 ja rautatiealuetta; 6. kaupunginosan (Viertola) katualuetta; 9. kaupunginosan (Sahanmäki) katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta; 11. kaupunginosan (Paavola) korttelit 1008 ja 1027 ja katualuetta; 13. kaupunginosan (Hakala) katualuetta; 15. kaupunginosan (Martti) kortteli 1412 ja virkistys-- ja rautatiealuetta; 16. kaupunginosan (Hakalanmaki) katualuetta sekä 42. kaupunginosan (Antinsaari) liikenne- ja suojaviheraluetta ja

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen liittyvät erilliset sitovat tonttijaon muutokset 15141204, 11102704, 11100802, 05044405 ja 05042903.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

155 § Asemakaavan muutos 10:017, Kruununpuisto

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä Kruununpuiston asemakaavan muutoksen (10:017) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 3.11.2021 päivätyn 10. kaupunginosan (Kruununpuisto) kortteleita 901-925, 927, 928, korttelin 930 osaa ja niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita sekä 6. (Viertola) ja 7. (Kirjavatolppa) kaupunginosien katualueita koskevan asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu 10. kaupunginosan (Kruununpuisto) korttelit 901-925, 927, 928 ja korttelin 930 osa ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet sekä 6. kaupunginosan (Viertola) katualuetta

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutokseen liittyvän korttelin 902 osaa koskevan erillisen sitovan tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 10090201

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

156 § Kansainvälisen toiminnan avustukset 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hyvinkään kaupungin kouluille ja Hyvinkäälle rekisteröidylle yhdistykselle avustusta kansainväliseen toimintaan seuraavasti:

  • Hyvinkään lukio 1 000 €
  • Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri ry 1 000 €
  • Puolimatkan koulu 8 A/C ranskanryhmä 1 100 €

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

157 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

158 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 31.5.2022