Kaupunginhallituksen päätökset 3.10.2022

 

248 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 249 §  Rakennuskiellon jatkaminen ns. Savelan alueella (Nummenkärki)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) jatkaa kiinteistöjen 106-403-1-438 osaa, 106-403-8-180-M601 koko määräalaa ja 106-18-9901-0 osaa koskevaa rakennuskieltoa (106-127H01) kahdella vuodella 15.10.2022 alkaen asemakaavan muuttamisen vuoksi ja
2) että maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti rakennuskielto tulee voimaan mahdollisista valituksista huolimatta ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


250 §  Asemakaava ja asemakaavan muutos 28:008, Kravunlaakso II              

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet tiedoksi ja

2) asettaa kiinteistöjä 106-403-4-68, 106-403-4-69, 106-403-4-70, 106-403-4-71, 106-403-4-82, 106- 403-4-83, 106-403-4-145 ja 106-403-4-146 sekä osaa kiinteistöistä 106-403-4-47, 106-403-4-126, 106-403-5-41 ja 106-403-106-1 ja vesialuetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja 28. kaupunginosan (Metsäkalteva) korttelin 2770 osaa sekä katu-, virkistys- ja vesialueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 28.9.2022) julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat 28. kaupunginosan (Metsäkalteva) korttelit 2774-2781 ja osa korttelista 2770 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


251 §  Liiketoimintajohtajan viran nimikkeen muuttaminen kaupunkikehitysjohtajaksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

    1. valtuusto muuttaa liiketoimintajohtajan viran nimikkeen kaupunkikehitysjohtajaksi, ja että
    2. valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset seuraavasti: Kohdat, joissa mainitaan liiketoimintajohtaja korvataan kaupunkikehitysjohtajalla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


252 §  Hallintosäännön päivittäminen §:ien 45 ja 125 osalta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset seuraavasti:

  1. 125 §:n viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

    Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, ellei kokousta ole välttämättömistä syistä tarpeen kutsua koolle aikaisemmin. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

  2. 45 §:n loppuun lisätään lause: Lisäksi tekninen johtaja toimii pelastuslain tarkoittamana öljyvahinkojen jälkitorjuntaa johtavana viranomaisena

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


253 §  Vastine valtuustoaloitteeseen alle 16-vuotiaiden maksuttomasta uimalan käytöstä kesäkuisin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä nuorisovaltuuston lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


254 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


255 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 3.10.2022