Kaupunginhallituksen päätökset 28.3.2022

 

80 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


81 §  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa lakimuutoksesta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


82 §  Vastine valtuustoaloitteeseen Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle valmistelutekstin mukaiset vastaukset valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


83 §  Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)


84 §  Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


85 §  Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä "opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022" (VN/34157/2021-OKM-1).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


86 §  Pääradan parannuksen asemakaavamuutokset (01:110)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

  1. merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet tiedoksi ja
  2. asettaa kiinteistöjen 106-402-5-150, 106-401-4-64, 106-402-5-39, 106-871-1-7 ja 106-871-1-3 osia koskevan asemakaavan ja 15. kaupunginosan (Martti) korttelia 1412 ja puisto- ja rautatiealuetta; 13. kaupunginosan (Hakala) katualuetta; 16. kaupunginosan (Hakalanmäki) katu- ja rautatiealuetta; 5. kaupunginosan (Tehdas) kortteleita 429 ja 444 ja rautatie- ja suojaviheraluetta; 2. kaupunginosan (Parantola) puisto-, katu-, lähivirkistys- ja rautatiealuetta; 1. kaupunginosan (Vieremä) puisto-, katu- ja suojaviheraluetta; 11. kaupunginosan (Paavola) korttelia 1008 ja 1027 ja katualuetta; 9. kaupunginosan (Sahanmäki) puisto-, katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta ja 42. kaupunginosan (Antinsaari) suojaviheraluetta ja maantiealuetta koskevan 23.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot ja
  3. asettaa asemakaavaan liittyvät 15. kaupunginosan (Martti) korttelin 1412 tontteja 10-11; 5. kaupunginosan (Tehdas) korttelin 429 tontteja 9-14 ja korttelin 444 tontteja 18-25 sekä 11. kaupunginosan (Paavola) korttelin 1008 tontteja 13-18 ja korttelin 1027 tontteja 12-19 koskevat tonttijakojen muutokset julkisesti nähtäville

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


87 §  Varajäsenen nimeäminen kaupunginhallituksen kehittämisjaostoon            

Esitys

Kaupunginhallitus valitsee kehittämisjaostoon uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kehittämisjaoston uudeksi varajäseneksi Pasi Karttusen.


88 §  Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustehtävistä, Åvist Kari

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa Kari Åvistin menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimeen 1.4.2022 alkaen,

- myöntää Kari Åvistille 1.4.2022 alkaen eron varavaltuutetun ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävistä,

 - kutsuu uudeksi varavaltuutetuksi Timo Karhusen ja

- valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


89 §  Vuoden 2021 tilinpäätös

Esitys

Kaupunginhallitus

  1. hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteko raportointikokonaisuuden sekä Konsernipalvelut ja - hallinto -toimialan toimintakertomukset sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan selonteot;
  2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
  4. esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 - Kipinä-monitoimitalon investointia varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 366 666,72 euroa
- Muodostetaan 5 000 000,00 euron investointivaraus Sveitsin uimalan investointihankkeeseen
- Tilikauden ylijäämä 14 738 091,56 euroa kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

  1. oikeuttaa Talouspalvelut-yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


90 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


91 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 28.3.2022