Kaupunginhallituksen päätökset 22.2.2021

29 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys
Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös
Esityksen mukaan.

30 § Sveitsin lukion tilojen vuokraaminen Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän korona-rokotustilaksi

Esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen alkaen 1.3.2021, sekä myöntää kiinteistöjohtajalle oikeuden tehdä teknisluonteisia tarkistuksia sopimukseen.

Päätös
Esityksen mukaan.

31 § Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

Esitys
Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle esittelytekstin mukaisen lausunnon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) luonnoksesta.

Päätös
Esityksen mukaan.

32 § Eron myöntäminen, kaupunginjohtaja Jyrki Mattila

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää kaupunginjohtaja Jyrki Mattilalle eron kaupunginjohtajan virasta 1.12.2021 alkaen.

Päätös
Esityksen mukaan.

33 § Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää julistaa Hyvinkään kaupunginjohtajan viran haettavaksi. Virka täytetään toistaiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan valintaa valmistelevan työryhmän ja oikeuttaa työryhmän päättämään tarkemmin kaupunginjohtajan viran hakuilmoituksesta ja viran täytön käytännön järjestelyistä. Työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä.

Päätös
Esityksen mukaan. Valmistelevaan työryhmään tulee edustaja jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta puolueesta sekä nuorisovaltuustosta.

34 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen alustavat tiedot

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee ennakkotiedot vuoden 2020 tilinpäätöksestä tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää, että tilinpäätökseen tehdään myös perusteluosassa mainitut lisäpoistot ja arvonalentumiset.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa tilinpäätöksen jatkovalmistelua tilikauden tuloksen käsittelyn osalta siten, että tilikauden alijäämä kirjataan kokonaisuudessaan taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Päätös
Esityksen mukaan.

35 § Hyvinkään yhteiskoulun rakennuksen vuokrasopimus ja Torikadun kiinteistöä koskevan maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä Hyvinkään yhteiskoulun (HYK) tilojen vuokraamisen Hyria Koulutus Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

- hyväksyä tonttia 106-5-422-7 koskevan maanvuokrasopimuksen muuttamisen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

- että Hyvinkään yhteiskoulun (HYK) tiloja koskeva vuokrasopimus sekä maanvuokrasopimuksen muuttamista koskeva sopimus allekirjoitetaan samassa yhteydessä ja että allekirjoitettaviin sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös
Esityksen mukaan.

36 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin

Päätös
Esityksen mukaan.

37 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 22.2.2021