Kaupunginhallituksen päätökset 21.9.2020

186 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi

Päätös

Esityksen mukaan.

187 § Asemakaavan muutos 29:002 Palojoenkierto

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että ryhdytään toimenpiteisiin asemakaavamuutoksen laatimiseksi. Asemakaavaprosessi käsitellään Maankäyttö- ja rakennuslain 191 § 3 mom. mukaan vähäisenä asemakaavaprosessina.

Päätös

Esityksen mukaan.

188 § Länsituulenkujan alueen rakennustapaohjeen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Länsituulenkujan alueen ohjeellisen rakennustapaohjeen, joka koskee 28. kaupunginosan, Metsäkalteva, korttelia 2788 ja korttelin 2717 osaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

189 § Päätös etuoston käytöstä määräalan 106-405-52-160-M601 osalta, Kenkiäntie-Kuusipeuranraitti

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 21.8.2020 tehdyssä määräalan 106- 405-52-160-M601 kaupassa, joka koskee Pojanjärven ranta-asemakaan tonttia nro 4.

Päätös

Esityksen mukaan.

190 § Luottamustoimista vapauttaminen, Reichardt Ragni               

Esitys

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa Ragni Reichardtin seuraavista luottamustehtävistä ja nimetä hänen tilalleen niihin uudet henkilöt:
- kehittämisjaosto/ varajäsen
- tekninen lautakunta/ kaupunginhallituksen varaedustaja
- Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön hallitus/ varajäsen.

Päätös

- Nimettiin kehittämisjaoston varajäseneksi Minna Hyytiäinen
- Nimettiin teknisen lautakunnan kaupunginhallituksen varaedustajaksi Minna Hyytiäinen
- Nimettiin Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön hallituksen varajäseneksi Niina Koskelin.


191 § Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

192 § Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

193 § Hyvinkään kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että se antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Päätös

Esityksen mukaan. Lisätään kommentti vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustojen roolista sekä kommentti kolmannen sektorin toimintaedellytyksiin liittyen.

194 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

195 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 21.9.2020