Kaupunginhallituksen päätökset 20.1.2020

3 § Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpano 2017-2021

Esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan nimetään uusi jäsen Auli Sieväsen tilalle

Päätös

Esityksen mukaan.

4 § Valtuustoaloite katujen kaventamisesta luopumisesta                           

Esitys
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen keskuksen ja kaavoitusyksikön valmisteltavaksi.

Päätös
Esityksen mukaan

5 § Valtuustoaloite Hyvinkäänkylän päiväkodin säilyttämiseksi

Esitys
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen varhaiskasvatuspalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös
Esityksen mukaan

6 § Valtuustoaloite levähdyspenkkien lisäämisestä
Esitys
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen tekniikan ja ympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös
Esityksen mukaan. Lausuntopyyntö pyydetään myös vanhusneuvostolta.

 

7 § Lausunto Hyvinkään aseman kouluista tehdystä suojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta
Esitys
Annetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle perusteluosassa ilmenevä lausunto suojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta.

Päätös
Esityksen mukaan, lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt rakennushistoriaselvityksen laatimisen käynnistämisestä välittömästi.

 

8 § Tehtaankulman kortteleiden 448, 449 ja 456 varaaminen / Finesco Capital Oy

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, että korttelit 448, 449 ja 456 varataan Finesco Capital Oy:lle 31.12.2021 saakka seuraavin ehdoin: 

- Varausajan kuluessa määritetään kortteleissa olevien tonttien luovutusehdot päätöksentekoa varten.

- Varaus raukeaa voimassaoloajan päätyttyä eikä kummallakaan osapuolella ole tällöin mitään vaatimuksia toista osapuolta kohtaan.

Päätös
Esityksen mukaan.

9 § Valtuustoaloite kiusaamisen nollatoleranssista ja epäasiallisen kohtelun ehkäisystä Hyvinkään kaupungin luottamustoimissa

Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös
Esityksen mukaan.

10 § Vanhusneuvoston täydentäminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä vanhusneuvostoon Riitta Puupposen varajäseneksi Riitta Linnekosken.

Päätös
Jätetään pöydälle.

11 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen

Päätös
Esityksen mukaan.

12 § Opetus- ja kulttuurimin.vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaiset esi- ja perusop. yksikköhinnat vuonna 2020

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös
Esityksen mukaan.

13 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös
Esityksen mukaan.

 

14 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2019

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee talousraportit koko kaupungin taloudesta ja alaisensa toiminnan taloudesta tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan.

15 § Konsernipalvelut ja -hallinto sekä Päätöksenteko -toimialojen käyttösuunnitelmat vuonna 2020

Esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasolla perusteluosan ja viimeisen liitteen mukaisesti.

Käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasoa alemmalla kustannuspaikkatasolla hyväksyy perusteluosassa mainittu viranhaltija tai lautakunta.

Päätös
Esityksen mukaan.

16 § Päätösten otto-oikeuden käyttäminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös
Ei käsiteltäväksi otettavaa.

17 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkitään tiedoksi.

Päivitetty 24.3.2020