Kaupunginhallituksen päätökset 19.4.2021

80 § Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhdistettyjen vuokrasopimusten päivittäminen yksilöllisiin sopimuksiin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vuokrasopimukset alkaen 1.1.2021 ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimukset, sekä myöntää kiinteistöjohtajalle oikeuden tehdä teknisluonteisia tarkistuksia sopimuksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

81 § Vehkojan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vehkojan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman vesikattokorjauksen osalta esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hanke voidaan toteuttaa vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla.

Päätös

Esityksen mukaan.

82 § Asemakaavamuutos, Hyvinkään yhteiskoulun kortteli

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää 6. kaupunginosan (Viertola) korttelin 517 osaa koskevan asemakaavan muutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

83 § Asemakaavan muutos 25:002, Kaukasten palvelutalo

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet tiedoksi ja

2) asettaa 25. kaupunginosan (Kaukas) korttelia 2402 koskevan asemakaavan (25:002) muutosehdotuksen (päivätty 14.4.2021) sekä siihen liittyvän erillisen sitovan tonttijaon muutoksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.

84 § Maankäytön toteuttamisohjelma 2021 – 2030

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Maankäytön toteuttamisohjelman 2021 - 2030 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan ohjeellisena noudatettavaksi.

85 § Kaavoitusohjelma 2021-2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman 2021-2023 ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoitusohjelman 2021-2023 tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

86 § Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa. Palkka sisältää työkokemuslisän. Palkan lisäksi ei suoriteta lisä- ja ylityökorvauksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kaupunginjohtajasopimuksen ja oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimukseen tarvittaessa korjauksia muutoin kuin erokorvauksen osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

87 § Villa Park Oy - varsinainen yhtiökokous 2021

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Villa Park Oy:n 29.4.2021 pidettävään yhtiökokoukseen ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden tappio 89,27 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- valitaan nykyiset hallitusjäsenet jatkokaudelle kunnes uudet luottamustehtävät on päätetty (ts. huomioidaan kunnallisvaalien tulokset) ja omistaja tekee uuden nimeämispäätöksen. Mikäli joku kaupungin edustajista ei ryhdy jatkokaudelle, esitetään hänen sijaansa liikuntapäällikkö Jarmo Vakkilaa.
- jatketaan yhtenäistä käytäntöä (Kt-jaosto 22.5.2017 § 30), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 100 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euron kokouspalkkio.
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,
- hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä yhteisökummiedustajan ja konsernijohdon vastuuviranhaltijaan, talousjohtaja Markus Peevoon, myös yhtiökokousten välillä

Päätös

Nimettiin Hannu Lignell yhtiökokousedustajaksi, varalle Markus Peevo.

88 § Kutsunnat 2021

Esitys

Kaupunginhallitus

-nimeää kutsuntalautakuntiin vs. nuorisopäällikkö Mika Joensuun (varalle kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen) ja erityisnuorisotyöntekijä Anni Kouhian (varalle erityisnuorisotyöntekijä Satu Raijas)
- nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjän kutsuntatilaisuuksiin (kolmelle päivälle) ja
-päättää, että kaupunki yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa kustantaa kutsuntatilaisuuksien kahvi- ja lounastarjoilun.

Kahden lääkärin ja kahden varalääkärin sekä mahdollisten suuterveydenhoidon edustajien nimeämisestä vastaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

Päätös

Esityksen mukaan. Nimettiin Jaakko Rainio, Antti Rantalainen ja Pekka Laine kaupungin tervehdyksen esittäjiksi.

89 § Jäsenten nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön sr. hallitukseen

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Rautatiemuseon Säätiö sr hallitukseen.

Päätös

Nimettiin Irma Pahlman ja Pentti Halonen.

90 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 19.4.2021