Kaupunginhallituksen päätökset 16.5.2022

 

125 §  Hallintosäännön päivittäminen 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa:

  1. hallintosäännön kohdat 17, 54, 89, 99, 155 ja 156 §:t muutetaan siten, että kansliapäällikkö korvataan hallintojohtajalla.
  2. hallintosäännön 3 §:ää muutetaan siten, että lisätään viimeisen kappaleen jälkeen erillinen kohta:
    -ammatillisen koulutuksen toimikunta
  3. hallintosäännön 34 §:ää muutetaan siten, että uusi otsikko on "Opetuslautakunnan ja ammatillisen koulutuksen toimikunnan toimivalta ja tehtävät" ja kohtaan lisätään neljäs kappale, joka kuuluu seuraavasti:

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista sekä opiskeluoikeuden pidättämistä varten ammatillisilla oppilaitoksella ja kunnalla on yhteinen ammatillisen koulutuksen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Ammatillinen koulutuksenjärjestäjä esittää opetuslautakunnalle toimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi koulutuksenjärjestäjän, opiskeluhuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustajan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Opetuslautakunta valitsee koulutuksenjärjestäjän esittämien jäsenten ja varajäsenten lisäksi toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat kunnan sivistystoimialan viranhaltijoita. Jos opettajia tai opiskelijahuollon henkilöstöä edustava jäsen ei ole enää koulutuksenjärjestäjän palveluksessa taikka opiskelijoita edustava jäsen ei ole enää opiskelijana, on hänen tilalleen esitettävä ja valittava uusi jäsen.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokouksissa asian esittelee koulutuksenjärjestäjän rehtori. Pöytäkirjaa pitää kunnan sivistystoimenjohtajan määräämä viranhaltija. Kokousmenettelyihin sovelletaan kunnan hallintosäännön 18 lukua, lukuun ottamatta seuraavia kohtia: 126, 129, 130, 136, 137, 145 §. Muilta osin toimikunnan toimintaan ei sovelleta kunnan hallintosääntöä.

Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, ellei toimikunta toisin päätä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


126 §  Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022 ja talousarvion muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun kuukausikatsauksen taloudesta, henkilöstöstä, väestöstä ja työllisyydestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia:

- Tilakeskuksen sisäisen vuokratulon pääomakustannuksen lisäys 790 000 euroa (Hämeenkadun koulu) ja vastaavasti Perusopetuksen Hämeenkadun kouluun kohdentuvan sisäisen vuokramenon pääomakustannuksen lisäys

- Tilakeskuksen sisäisen vuokratulon lisäys 17 600 euroa (Rentton liikuntatila) ja vastaavasti Yleissivistävään koulutukseen kohdentuvan sisäisen vuokramenon lisäys

- Tilakeskuksen sisäisen vuokratulon vähentäminen 127 000 euroa (Nuorisotalo Silta) ja vastaavasti Kulttuurin ja hyvinvoinnin Nuorisopalveluihin kohdentuvan sisäisen vuokramenon vähennys

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


127 §  Varainhankinnan sekä takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat asiakirjat:

- Varainhankinnan periaatteet sekä

- Takaus- ja antolainaustoiminnan periaatteet

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että periaateasiakirjoihin voidaan tehdä hyväksymisen jälkeen muutoksia hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


128 §  Sosiaalitaito Oy, varsinainen yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'n kaupungin edustajaksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen 20.5.2022 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 80.130,58 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille,
- esitetään yhtiökokoukselle, että yhtiöön kertyneet voittovarat jaetaan omistajille osinkona hallituksen tarkemmin määrittelemällä tavalla, yhtenä tai useampana eränä, ennen yhtiön osakkeiden siirtymistä hyvinvointialueelle,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille,
- vahvistetaan toimintasuunnitelma,
- esitetään talousarviota vuodelle 2022 korjattavaksi siten, että osakaskuntien maksuosuutta perittäisiin vain nollatulokseen pääsemiseksi,
- hallituksen jäsenelle maksetaan 80 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 100 euron kokouspalkkio.
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy,
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja

Lisäksi annetaan uudelle hallitukselle ohjeistuksena pitää omistajakunnat hyvin informoituna hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista ja tähän liittyvästä yhtiön omistuksen mahdollisesta vaihdoksesta sekä matalalla kynnyksellä kutsumaan omistajakuntien edustajat keskustelemaan tarvittavasta valmistelusta asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


129 §  Hyria Koulutus Oy, hallitusjäsenten nimeäminen ja kokousedustajan nimeäminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginlakimies Merja Tapalisen kaupungin edustajaksi Hyria Koulutus Oy:n yhtiökokoukseen 23.5. ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 208.009,24 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaukset hallituksen esityksen mukaisesti,
- esitetään hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (varajäsen sulkeissa): Jouni Järvinen (Sami Matikainen), Carita Auvinen (Toni Rintala), Annika Kokko ja Ossi-Pekka Ollikainen. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää Kokolle ja Ollikaiselle henkilökohtaiset varajäsenet,
- hyväksytään tilintarkastajalle maksettava palkkio hallituksen esityksen mukaisesti,
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti,
- hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä yhteisökummiedustajan ja konsernijohdon vastuuviranhaltijaan myös yhtiökokousten välillä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että lisätään Annika Kokon varajäseneksi Hanna Mamia-Walther ja Ossi-Pekka Ollikaisen varajäseneksi Pinja Perholehto.


130 §  Laurea ammattikorkeakoulu Oy, osakkaiden toimialajohdon kokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen tai hänen nimeämänsä henkilön kokousedustajaksi 14.6. pidettävään tilaisuuteen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 131 §  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, kevätkokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ympäristötoimenjohtaja Mika Lavian Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen 23.5.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille, päätetään vuoden 2023 talousarviosta sekä suuntaviivoista kolmelle seuraavalle vuodelle (2023-2026)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


132 §  Kiertokapula Oy, varsinainen yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajan Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2022 ja antaa tälle kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, tilikauden voitto 1.065.238,40 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään esitys hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle sekä nimitysvaliokunnan jäsenille maksettavista kokouspalkkiosta ja matkakustannusten korvaamisesta,
- käynnistetään työ osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämiseksi, esitetään konsernitalouspäällikkö Hannu Lignelliä jatkamaan valmistelua yhtiön toimitusjohtajan ja osakkaiden edustajien kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Nimettiin kokousedustajaksi Henri Perälahti.


133 §  Sarastia Oy, varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen 19.5.2022 talousjohtaja Markus Peevon ja päättää, että kokousedustajalle ei anneta ohjeistusta kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


134 §  Kaupunginhallituksen kokousajat, syksy 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä syksyn 2022 kokousaikataulun ja kokouspaikan valmistelutekstissä esitetyn mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


135 §  Valtuustoaloite lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


136 §  Valtuustoaloite Hyvinkään metsä- ja viheralueohjelmien päivittämisestä vastaamaan luonnon ennallistamisvelvoitetta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ympäristölautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 137 §  Vastine valtuustoaloitteeseen jäähallin laajentamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.


138 §  Vastine valtuustoaloitteeseen monitoimihallin rakentamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä olevat lausunnot valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


139 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijoiden päätöksiin

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


140 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 7.6.2022