Kaupunginhallituksen päätökset 14.3.2022

 

71 §  Sovintoesitys Sveitsin uimalan laajennuksen rakennushankkeen riidan ratkaisemiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sovintoesityksen neuvottelun pohjaksi riita-asiasta sopimiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
72 §  Vastine valtuustoaloitteeseen Keusoten ja kaupungin rajapinnassa olevista toiminnoista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan 3.3.2022 § 9 valmistelutekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että TA2023 raamiin ja valmisteluun varataan SOTE-yhdistyksille 40.000 euron määrärahavaraus kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan päätettäväksi vuonna 2023.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää lisätä valtuustoaloitteeseen lisämäärärahaesityksen kaupunginjohtajan perusteluiden mukaisesti seuraaville yhdistyksille avustuksena 40 000 € päätettäväksi sekä huojennukset vuoden 2021 vuokranmaksusta kaupungin kiinteistöissä.
- Hyvinkään Mäntylä ry avustus toteutetaan vuokrasta vapauttamisena vuoden 2022 osalta viranhaltijapäätöksen mukaisesti, joka on 25 599,04 € / vuosi sekä avustus 10.000 €
- Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry 10 000 €
- Hyvinkään Toimari ry:n avustus toteutetaan vuokrasta vapauttamisena vuoden 2022 osalta, joka on 100 328,40 €/vuosi sekä avustus 10.000 €
- Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry 5 000 €
- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle harkinnanvarainen sote-yhdistysten avustusmääräraha 5 000 €

Lisämääräraha 40 000 € osoitetaan kulttuuri- ja hyvinvoinnin palvelualueelle, tilille avustukset sekä vuokramaksuista sivistystoimen kustannuksiksi jäävä menon kattamiseen lisämääräraha 125 927,44 €, kohtaan kulttuuri- ja hyvinvoinnin palvelualueelle, tilille sisäiset vuokrat ja vastikkeet. Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli yhdistykset, joille on sovittu tai myönnetty vuokrasta vapautus ja osallistuvat sote-palveluiden hankintoihin tarjoamalla palveluitaan, tulee vuokrakompensaatiot ilmoittaa tarjouspyynnössä kilpailun vääristämisen estämiseksi. Lisäksi yhdistysten tulee kirjata kirjanpitoonsa vuokrahuojennukset avustuksiksi.

Hyvinkään kaupunki Kaupunginhallitus toteaa, että sote-yhdistykset, jotka saavat lisämäärärahan mukaisesti päätettävää avustusta vuodelle 2022, tulee toteuttaa neuvottelut Keusoten kanssa vuodesta 2023 alkaen liittyvään sote-toimintaan ja tuo esiin, että tulevan vuoden 2023 toiminta on tarpeen sopeuttaa, mikäli yhdistykset toimivat 2023 alkaen vain Hyvinkään kaupungin talousarviossa varattujen avustusmäärärahojen puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin Jaakko Rainion tekemän muutosesityksen mukaan, jota Laura Salminen kannatti. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

73 §  Kiljavan Sairaala, yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hannu Lignellin kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen 24.3.2022 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 808.311,34 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille,
- nimetään Hyvinkäältä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Antti Nikkanen,
- päätetään valita hallituksen puheenjohtajaksi Nurmijärven nimeämä ja varapuheenjohtajaksi Tuusulan nimeämä hallitusjäsen, osakassopimuksessa kuvatun tehtäväkierron mukaisesti.
- päätetään esityksen mukaisista kokous- ja vuosipalkkioista: hallituksen jäsenelle 100 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euroa / kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euron vuosipalkkio. Koska yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei määrätä toimitusjohtajan palkitsemisen käsittelemistä yhtiökokouksessa, päätös kuuluu yhtiön hallitukselle. Esitykseen 150 euroa / kokous toimitusjohtajalle ei ole erityistä lausuttavaa.
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy,

Ellei yhtiökokouksen yhteydessä olla pitämässä erillistä osakkeenomistajien kokousta, jossa käsitellään yhtiön nykyisen osakassopimuksen päivittämistä, Hyvinkään kaupunki antaa osakkeenomistajana yhtiön hallitukselle seuraavan tehtävän:

- Yhtiön hallituksen tulee välittömästi ryhtyä vanhentuneen osakassopimuksen päivittämiseen ja sisällyttää sopimukseen kuvaus yhteisestä tahtotilasta seuraavissa asioissa:

1) Omistajien tahtotila yhtiön omistamisen suhteen (säilytetään / luovutaan)?
2) Miten omistajat suhtautuvat yhtiön mahdolliseen pääomittamiseen tai takauksiin sitoutumiseen?
3) Mikäli omaisuudesta luovutaan, miten tämä toteutetaan eri luovutustilanteissa?

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

74 §  YritysVoimala Oy, varsinainen yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hannu Lignellin kaupungin edustajaksi YritysVoimala Oy:n yhtiökokoukseen 28.3.2022 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 3.794,62 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio.
- nimetään hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Rantalainen, Jyrki Käki ja Irma Pahlman.
- esitetään, että matkakustannukset korvataan voimassa olevan Verohallinnon päätöksen antamissa puitteissa tai toteutuneista kustannuksista esitetyn tositteen mukaan.
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,
- hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä kaupungin konsernijohtoon myös yhtiökokousten välillä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
 

75 §  Kuntarahoitus Oyj, varsinainen yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä kokousedustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Markus Peevon. Yhtiökokousedustajalle annetaan seuraava ohjeistus:
- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- kannatetaan esityksen mukaista osingonjakoa 1,03 euroa/osake,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle,
- kannatetaan nimitysvaliokunnan esitystä palkkioiden tasosta ja tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta, - kannatetaan esitystä kahdeksasta (8) hallituksen jäsenestä,
- kannatetaan nimitysvaliokunnan esitystä hallitusjäsenistä,
- kannatetaan esitystä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab,
- kannatetaan esitystä viidennestä nimitysvaliokunnan jäsenestä, joka valitaan seuraavaksi suurimpien osakkeenomistajien Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun ja Turun kaupungista, näiden keskinäisen neuvottelun perusteella

Hyvinkään kaupungin tilinumero toimitetaan ohjeistuksen mukaisesti Kuntarahoitus Oyj:lle osingonmaksua varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

76 §  Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä 2021

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan selonteot vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

77 §  Suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen suunnitelman mahdollisen työtaistelun varalle sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat viranhaltijapäätökset mahdollisen työtaistelun varalle, mm. vastuuhenkilöiden nimeämisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

78 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 14.3.2022