Kaupunginhallituksen päätökset 11.9.2023

223 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


224 § Eron myöntäminen Tiina Karhuselle opetuslautakunnan jäsenyydestä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Tiina Karhuselle eron opetuslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


225 § Eron myöntäminen Ari Mäkelälle opetuslautakunnan jäsenyydestä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että valtuusto myöntää eron Ari Mäkelälle opetuslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


226 § Eron myöntäminen Vesa-Matti Heikkilälle kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää eron Vesa-Matti Heikkilälle kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


227 § Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - ylimääräinen yhtiökokous 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä kokousedustajaksi vesihuoltojohtaja Päivi Kopran, tarkempaa ohjeistusta hallituksen jäsenten tai puheenjohtajan valintaan ei anneta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


228 § Sarastia Oy, ylimääräinen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 19.9.2023 talousjohtaja Markus Peevon ja päättää, että kokousedustajalle ei anneta ohjeistusta kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


229 § Pakollisen varauksen muutos / Sahanmäen kaatopaikka

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Sahanmäen kaatopaikkaa koskevaa pakollista varausta muutetaan päivitettyjen laskelmien perusteella 270 000 euroa pienemmäksi ja merkitsee puhdistusvelvoitteen toteuttamisraportoinnin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


230 § Hyvinkään kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus päättää antaa perusteluosassa esitetyn lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


231 § Hangonsillan monitoimihallin ja Hangonsillan pysäköintilaitoksen toteuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1. kaupunginvaltuusto päättää, että Hangonsillan monitoimihanke sekä Hangonsillan pysäköintilaitos toteutetaan kaupunkikonsernin omana hankkeena esittelytekstissä kuvatun mukaisesti, sisältäen Laurealle vuokrattavat kampustilat riippuen siitä, tekevätkö Laurea ja kaupunki esittelytekstissä kuvatun sopimuksen, sekä

2. kaupunginvaltuusto päättää perustaa osakeyhtiön monitoimihallin valmistelun jatkamista varten perustelutekstissä mainittujen hallintoa ja rahoitusta koskevien periaatteiden mukaisesti, sekä

3. kaupunginvaltuusto päättää perustaa osakeyhtiön pysäköintilaitoksen valmistelun jatkamista varten perustelutekstissä mainittujen hallintoa ja rahoitusta koskevien periaatteiden mukaisesti, sekä

4. kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat arkkitehtisuunnitelmat sekä kustannuslaskennan monitoimihallihankkeen laajuuden ja kustannustason lähtökohdaksi, sekä

5. kaupunginvaltuusto päättää myöntää 1 000 000,00 euron lisämäärärahan vuoden 2023 investointiosan kohtaan Aineettomat hyödykkeet / Monitoimihalliyhtiön pääomitus ja tehdä perustettavaan osakeyhtiöön 1 000 000 euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen kattamaan valmisteluvaiheen kustannuksia ensimmäisenä osana hankkeen kokonaisrahoitusta

6. kaupunginvaltuusto päättää myöntää 500 000,00 euron lisämäärärahan vuoden 2023 investointiosan kohtaan Aineettomat hyödykkeet / Pysäköintilaitoksen pääomitus ja tehdä perustettavaan osakeyhtiöön 500 000 euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen kattamaan valmisteluvaiheen kustannuksia ensimmäisenä osana hankkeen kokonaisrahoitusta

7. Kaupunginvaltuusto päättää huomioida Monitoimihallihankkeen vuoden 2024 talousarvion ja ja vuosien 2024-2028 investointisuunnitelman päätöksenteossa kokonaiskustannusarviolla 45,4 milj. euroa sisältäen pysäköintilaitokselle tehtävän vapaaksiostomaksun, sekä

8. Kaupunginvaltuusto päättää huomioida Hangonsillan pysäköintilaitoksen vuoden 2024 talousarvion ja ja vuosien 2024-2028 investointisuunnitelman päätöksenteossa kokonaiskustannusarviolla 4,6 milj. euroa huomioiden monitoimihallin suorittaman vapaaksiostomaksun, sekä

9. Kaupunginvaltuusto päättää, että Hyvinkään kaupungin ja Laurean välisen yhteistoimintasopimuksen valmistelua jatketaan ja sopimus tuodaan valtuuston käsittelyyn syksyllä 2023.

10. Kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa kaupunginhallituksen

- ohjaamaan hankkeen valmistelua,

- tekemään hankkeen edellyttämät kaikki tarvittavat päätökset talousarvion määrärahojen puitteissa siinä määrin kuin päätösvaltaa ei ole kuntalain mukaan osoitettu kaupunginvaltuustolle tai päätös ei kuulu hallintosäännön mukaan kaupungin muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

- päättämään monitoimihalliyhtiön ja pysäköintilaitosyhtiön perustamiseen liittyvistä toimista kuten perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja yhtiön hallituksen nimeämisestä esittelytekstissä kuvatun periaatteen mukaisesti

Päätös

Minna Hyytiäinen esitti Riika Raunisalon kannattamana esityksen palauttamista valmisteluun seuraavin jatkovalmisteluohjein ja selvityspyynnöin:

· Selvitys tapahtumatoiminnasta ja selvitys potentiaalisista operaattoreista tai muista toimintamalleista tapahtumatuotannon järjestämiseen

· Selvitys liikuntatilojen koululiikunnan ulkopuolisesta käytöstä. Selvityksessä tulee myös peilata nykyisiä liikuntatiloja ja niiden käyttöä.

Hallitus päätti palauttaa esityksen valmisteluun äänin 7-2.


232 § Hyvinkään kaupungin lausunto / Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus päättää antaa perusteluosassa esitetyn lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


§ 233 Hyvinkään kaupungin ja Rentto Oy:n ja välisen maankäyttösopimuksen päättymiseen liittyvät toimet

Esitys

Kaupunginhallitus päättää,

1. hyväksyä 2.11.2018 allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen perustuvan 212.075,00 euron suuruisen maankäyttösopimuskorvauksen palauttamisen Rentto Oy:lle

2. että maankäyttösopimuskorvauksen palauttaminen toteutetaan samassa yhteydessä monitoimihallin tonttia koskevan esisopimuksen mukaisten kauppakirjojen allekirjoitusten kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

2. ja että maankäyttösopimuskorvauksen palauttaminen toteutetaan samassa yhteydessä monitoimihallin tonttia koskevan esisopimuksen mukaisten kauppakirjojen allekirjoitusten kanssa.


234 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 11.9.2023