Kaupunginhallituksen päätökset 11.4.2022


93 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


94 §  Asemakaava 42:002, Kehätien yritysalue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää                                                                                                                                        

1) hyväksyä Kehätien yritysalueen asemakaavan (42:002) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 23.2.2022 päivätyn osaa kiinteistöistä 106-401-4- 96 (Hähkäsuo), 106-402-5-150, 106-895-2-5 (Pohjoinen Kehätie) ja 106-895-2-6 (Riihimäentie) koskevan asemakaavan, jolla muodostuu 42. kaupunginosan (Antinsaari) kortteli 4110 sekä erityis- ja liikennealuetta ja
3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavaan liittyvän erillisen sitovan tonttijaon muutoksen (42411000)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


95 §  Päivitetty Hyvinkään Pelikirja 2.0

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Hyvinkään Pelikirja 2.0:n uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2023-2027.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


96 §  Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n vaatimus määräaikaisten opettajien virkasuhteisiin liittyen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto muuttaa 15.6.2020 § 44 päättämäänsä Kestävän talouden ohjelmaa vuosille 2020-2024 siten, että liitteestä poistetaan perusopetuksen määräaikaisten opettajien palkkaamista koskeva toimenpide eli liitteen kohta 39.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua sivistystoimen viranhaltijaorganisaatio valmistelee sellaisen toimenpiteen tai sellaisia toimenpiteitä, jolla on vähintään sama 400 000 euroa tulosta parantava vaikutus vuoden 2020 aloittavaan talousarvioon nähden kuin poistetulla toimenpiteellä.

Päätös

Leena Meri teki muutosesityksen, ja esitti, että sana sivistystoimi poistetaan kohdasta:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua sivistystoimen viranhaltijaorganisaatio valmistelee sellaisen toimenpiteen tai sellaisia toimenpiteitä, jolla on vähintään sama 400 000 euroa tulosta parantava vaikutus vuoden 2020 aloittavaan talousarvioon nähden kuin poistetulla toimenpiteellä.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun esityksen.


97 §  Henkilöstön siirtosopimus-asiakirja ja jatkotoimenpiteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstön siirtosopimus-asiakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


98 §  Kuntien Tiera Oy, varsinainen yhtiökokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2022 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 2.926.627,71 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään uusitut yhtiöjärjestys ja hallintosääntö,
- päätetään hallituksen jäsenten määräksi seitsemän (7), varajäseniä ei valita,
-valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,
- valitaan esityksen mukainen nimitysvaliokunta kaudelle 2022 - 23,
- valitaan ohjausryhmien jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,
- päätetään hallituksen jäsenten, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,
- hyväksytään toimielinten nimenmuutokset esitetyllä tavalla

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


99 §  Hyvinkään vuokra-asuntojen Jussilankatu 4:n asuntojen kohdentaminen vastaanottokeskuskäyttöön Kotokunta Oy:lle.

Esitys

Kaupunginhallitus toteaa, että Hyvinkään Vuokra-asuntojen sopimusyhteistyölle ei ole estettä konsernin näkökulmasta, mikäli se yhtiölle on mahdollista ARA:n ohjeiden mukaisesti ja mahdollista vuokra-asuntoja käyttämisen määräaikaisesti ukrainalaisten vastaanottokeskustoimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


100 §  Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-helmikuun kuukausikatsauksen taloudesta, henkilöstöstä, väestöstä ja työllisyydestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


101 §  Lainan takaaminen / Kiinteistö Oy Sairaalanmäki

Esitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää että

  1. Hyvinkään kaupunki myöntää 2 765 322,00 euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Sairaalanmäen enintään 4 200 000,00 euron lainalle (Hyvinkään kaupunki 65,841 % ja HUS-kuntayhtymä 34,159 %). Takaus kohdistuu edullisimpaan lainatarjoukseen ja lainan muut ehdot ovat seuraavat: laina-aika on 10 vuotta, tasalyhenteisen lainan lyhennykset ja korot maksetaan puoli- tai neljännesvuosittain;
  2. takauksen suuruus on aina enintään 65,841 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta;

  3. Hyvinkään kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan soteuudistuksen seurauksena muuttuu;

  4. Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäelle myönnettävistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa 3. mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä;

  5. päätöksen toimeenpanon edellytyksenä on, että HUS-kuntayhtymä tekee omalta osaltaan vastaavan päätöksen kiinteistöosakeyhtiön lainan takaamisesta;

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousjohtaja Markus Peevon korottamaan yhtiön käytössä olevaa konsernitililimiittiä siten, että yhtiön lyhytaikainen maksuvalmius säilyy siinäkin tilanteessa, että lainan nosto viivästyy

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


102 §  Vastine: Valtuustoaloite maankäyttösopimuksista

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


103 §  Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 31.12.2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle edellä valmistelutekstissä esitetyn mukaisen luettelon aloitteista, joita ei edellisen vuoden loppuun mennessä ollut käsitelty sekä antaa kunkin valtuustoaloitteen kohdalla mainitun ilmoituksen siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


104 §  Ero kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnasta, Ollikainen Ossi-Pekka

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Ossi Ollikaiselle eron kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä hänen pyyntönsä perusteella ja valitsee kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen sekä mahdollisesti varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


105 §  Kaupunginhallituksen kunniamerkkiesitykset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valtiollisten kunniamerkkien myöntämiseksi itsenäisyyspäivänä 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 29.4.2022 mennessä tehtävistä kunniamerkkiesityksistä vastaten samalla myönnetyistä kunniamerkeistä perittävistä lunastusmaksuista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


106 §  Hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimukset

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kokemus julkisen hallinnon johtamistehtävistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


107 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


108 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 11.4.2022