Kaupunginhallituksen päätökset 10.2.2020

19 § Edustajien nimeäminen Hyvinkään musiikkiopiston hallitukseen kaudeksi 3/2020-3/2024                

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä viisi varsinaista ja viisi varajäsentä Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 3/2020-3/2024.

Päätös

Jätettiin pöydälle.

20 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, opetuslautakunta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Roosa Laaksolle eron opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimeää opetuslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Esityksen mukaan.

21 § Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2020
        Hinku-hanke
        Fisu- verkosto
        Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta 2050 ja ympäristöohjelma 2019-2021

Esitys

Kaupunginhallitus vahvistaa Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2020 siten, että vuodelle 2020 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2020 varattujen määrärahojen puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

22 § Asemakaavan muutos 28:014, Versotie II

Esitys

Kaupunginhallitus päättää että, ryhdytään toimenpiteisiin asemakaavamuutoksen laatimiseksi. Asemakaavaprosessi käsitellään Maankäyttö- ja rakennuslain 191 § 3 mom. mukaan vähäisenä asemakaavaprosessina.

Päätös

Esityksen mukaan.

23 § Asemakaava 42:002, Kehätien yritysalue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään asemakaavoitus (42:002) koskien kiinteistöjä 106-401-4-96 ja 106-402-5-150 ja yleisten teiden alueita edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan. 

24 § Maankäyttösopimus (Helenenkatu 31-33), sopimusvelvoitteiden siirtäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää;

- hyväksyä maankäyttösopimuksen 28.8.2019 siirron FH Invest Oy:lle edellyttäen, että siirto toteutetaan liitteenä olevien kauppakirjaluonnosten mukaisesti. Siirron myötä FH Invest Oy ottaa vastatakseen kaikista maankäyttösopimuksen mukaista maanomistajien velvoitteista.  

- antaa suostumuksen sopimusalueen maa-alueiden luovuttamiseksi OP Tonttirahasto Ky:lle edellyttäen, että maa-alueiden luovutukset toteutetaan liitteenä olevien kauppakirjaluonnosten mukaisesti.  

Tämä päätös tulee voimaan, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun liitteen mukaisista kauppakirjoista on toimitettu kaupungille allekirjoitetut jäljennökset. Tämä päätös on voimassa 31.3.2020 saakka.

Päätös

Esityksen mukaan. 

25 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2019 / Päätöksenteko

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion toteutuman osalta ylitysoikeutta palvelualueelle Sosiaali- ja terveyspalvelut 5,7 milj. euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

26 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen alustavat tiedot

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee ennakkotiedot vuoden 2019 tilinpäätöksestä tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa tilinpäätöksen jatkovalmistelua tilikauden tuloksen käsittelyn osalta siten, että tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Päätös

Esityksen mukaan.

27 § Otto-oikeuspykälä

Esitys

Teknisen lautakunnan päätös 28.1.2020 § 4 on kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 3.2.2020 § 4 otettu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan muihin edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan

28 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi

Päivitetty 24.3.2020