HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 1.6.2020

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 1.6.2020

106 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys
Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös
Esityksen mukaan              -

107 § Vuoden 2019 henkilöstökertomus

Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee osaltaan vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan

108 § Hyvinvointikertomus 2020

Esitys
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimielimille huomioitavaksi vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös
Esityksen mukaan

109 § Hyvinkään ympäristöraportti 2019

Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ympäristöraportti 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan

110 § Sosiaalitaito Oy, varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Tiina Ruotun kaupungin edustajaksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen 10.6.2020 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,

- tilikauden voitto 90.957,41 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020,

- hallituksen jäsenelle maksetaan 80 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 100 euron kokouspalkkio.

- hyväksytään kuntien vuosittaisen toiminta-avustuksen taso 310 euroa/osake,

- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy,

- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja esitetään Tiina Ruottua Hyvinkään edustajana hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Päätös
Esityksen mukaan. Ohjeena kokoukseen, että vuosittaisen kustannustason kuuluu olla vuodelle 2021 sama kuin vuodelle 2020.

111 § Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen 16.6.2020.

Päätös

Nimetään Mika Lavia. Ohjeena kokoukseen, että vuosittaisen kustannustason kuuluu olla vuodelle 2021 sama kuin vuodelle 2020.

112 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous, edustajan nimeäminen

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet.

Päätös
Nimetään Inga-Lill Rajala, varalla Jorma Harju. Ohjeena kokoukseen, että vuosittaisen kustannustason kuuluu olla vuodelle 2021 sama kuin vuodelle 2020.

113 § Asemakaavan muutos 28. kaupunginosa, Metsäkalteva, osa korttelista 2717

Esitys
Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet tiedoksi ja
2) asettaa 28. kaupunginosan (28:013) osaa korttelia 2717 ja lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 27.5.2020) ja julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot

Päätös
Esityksen mukaan.

114 § Oikaisuvaatimus, yksinyrittäjän tuki

Esitys

Yksinyrittäjän tuen myöntämisessä noudatetaan TEM:n antamaa ja tukihakemuksen käsittelyhetkellä olevaa ohjeistusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaisia perusteluja, jolla 14.5.2020 tehtyä päätöstä tulisi muuttaa. Vaikka oikaisuvaatimuksesta voidaankin havaita uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä rahallisen tuen tarve, ei nyt ratkaistavassa asiassa (yksinyrittäjän tuki) tukea nykyisten kriteerien voimassa ollessa ja oikaisuvaatimuksessa esitetyllä perusteella voida myöntää. - Tehtyä tukipäätöstä ei muuteta.

Päätös
Esityksen mukaan.

115 § Linjaukset johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun pohjaksi

Esitys

 1. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että kaupunginvaltuuston koko säilyy nykyisellään. Vuonna 2021 alkavalle valtuustokaudelle valitaan tällöin 51 kaupunginvaltuutettua.
   
  Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy johtamisjärjestelmälinjauksiksi ja jatkovalmistelun pohjaksi seuraavaa: 
 2. Nykyiseen toimielinrakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia muilta osin kuin, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan tilapäisestä jäsenmäärän lisäämisestä luovutaan siten, että uudelle valtuustokaudelle kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan nimetään 9 jäsentä nykyisen 11 sijaan.
 3. Toimielinten väliseen päätösvallan jakoon ei tehdä olennaisia muutoksia.
 4. Kaupunkia johtaa virkasuhteinen kaupunginjohtaja.
 5. Luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistamista varten perustetaan erillinen palkkiotoimikunta, joka tekee mahdolliset esitykset palkkioiden tarkistamiseksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto ohjeistaa, että hallintosäännön valmistelu käynnistetään välittömästi siten, että hallintosäännön valtuustokäsittely on joulukuussa 2020.

Päätös
Esityksen mukaan.

116 § Kestävän talouden ohjelma ja siihen liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää KuntaYtL:n mukaisesti käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Esityksen mukaan.

117 § Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024

Esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kestävän talouden ohjelman vuosille 2020-2024 oheisen liitteen mukaisena seuraavasti:

- Vuodelle 2020 suunniteltujen toimien osalta kaupunginvaltuusto velvoittaa lautakuntia valmistelemaan ja panemaan täytäntöön Kestävän talouden ohjelman mukaiset vuoden 2020 talousarvioon tehtävät muutokset valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että kaupunginvaltuusto käsittelee tarkennetut määrärahamuutokset toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. 

 - Taloussuunnitelmakaudelle valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat velvoitetaan valmistelemaan vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022- 2023 siten, että Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät suunnitelmaan sen mukaan, mitä kaupunginvaltuusto päättää Kestävän talouden ohjelmasta. Kestävän talouden ohjelman ulkopuolisten tekijöiden vaikutusten osalta kaupunginhallitus ohjeistaa talousarviovalmistelua erillisellä talousarvion laadintaohjeistuksellaan.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuosille 2022-2024 suunnitellut toimenpiteet ovat taloussuunnittelun lähtökohta ja se toimielin, jonka alaiseen toimintaan kyseisen toimenpiteen täytäntöönpano kuuluu, esittää euromääräisesti vastaavia toimenpiteitä valtuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että Kestävän talouden ohjelman osana talousarvio vuodelle 2021 laaditaan siten, että kunnallisveroprosenttia korotetaan 0,5 %-yksikköä.

 1. Kestävän talouden ohjelmaan kuulumattomien taloutta tasapainottavien toimien osalta – esimerkiksi koronapandemian vaikutusten huomiointi – rahoitustarve arvioidaan erikseen vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessin aikana.
   
 2. Valtuusto päättää hyväksyä kestävän talouden ohjelman mukaiset, yhteistoimintamenettelyissä käsitellyt henkilöstövaikutukset vuosille 2020-2021. Valtuusto velvoittaa toimielimiä ja viranhaltijoita toimeen panemaan ohjelman mukaiset toimenpiteet hallintosäännön osoittamalla toimivallalla.
   
  Kestävän talouden ohjelmaan kuuluvat toimenpiteet vuosille 2022-2024 käsitellään yhteistoiminnallisesti yhteistoimintalain mukaisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa sekä osana vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman käsittelyä.

 3. Valtuusto päättää, että Kestävän talouden ohjelman ohjausryhmä jatkaa työtään kaupungin talouden tasapainottamistyön poliittisena ohjausryhmänä kunnes kaupungin tulos toteutuu ylijäämäisenä eikä kaupungin tai kaupunkikonsernin taseessa ole jäljellä kertynyttä alijäämää. Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluu ohjausryhmän nimeäminen muilta osin, mutta valtuusto edellyttää, että ryhmään kuuluu virkamiesedustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja tai kaupunginjohtajan nimeämä korvaava asiantuntija.

 4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kestävän talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös

Esityksen mukaan alla olevat muutosesitykset huomioiden.

Käsiteltiin §117 liitettä Korjattu liite Kestävän talouden ohjelma 2020-2024 tasapainotusehdotukset
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=545467&version=1

seuraavia kohtia koskevia muutosesityksiä:

 • kohta 28, kannatettu muutosesitys, äänestys: pohjaesitys voitti äänin 5-4
 • kohta 32, kannatettu muutosesitys, äänestys: pohjaesitys voitti äänin 5-3, 1 tyhjä
 • kohta 48, kannatettu muutosesitys, äänestys: muutosesitys voitti äänin 5- 4

Muutos: Metsäkuusen päiväkodin toiminnasta luopuminen poistetaan talouden tasapainottamistoimien listalta ja asiaan palataan syksyllä 2021.

 • kohta 49, kannatettu muutosesitys, äänestys: muutosesitys voitti äänin 5- 4
  Muutos Hiidenkiukaan päiväkodin toiminnasta luopuminen poistetaan sopeutustoimien listalta. Päiväkodin toimintaa ja niiden mahdollinen lakkauttaminen siirretään uudelleen tarkasteltavaksi vuoden 2021 syksyyn, vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteyteen.

Lisäksi äänestettiin virkamiesvalmisteluun liittyvästä veroprosenttiesityksestä, jonka mukaan nostettaisiin kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä, muutosesityksenä että veroprosenttiesitys muutettaisiin olemaan 0,25 prosenttiyksikköä ja että Keusoten säästötavoitteita korotettaisiin. Muutosesitys sai kannatusta ja asiasta äänestettiin.

Pohjaesitys voitti 5-4 eli valtuustolle ehdotetaan veroprosentin korotusta 0,5 prosenttiyksiköllä.

Lisäksi tehtiin muutosesityksiä, jotka eivät saaneet kannatusta, joten esitykset raukesivat.

118 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös
Ei käsiteltäväksi otettavaa.

119 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkitään tiedoksi.

Päivitetty 2.6.2020