HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 1.2.2021
Julkaistavissa heti

 

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 1.2.2021


10 § Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2021

Esitys

Kaupunginhallitus vahvistaa Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2021 siten, että vuodelle 2021 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2021 varattujen määrärahojen puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

11 § Uusittu Konserniohje ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan uusitun Konserniohjeen (tekstiosa, ei liitteet) sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen (tekstiosa, ei liitteet) ja päättää esittää uusitut ohjeet kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Esityksen mukaan.

12 § Lausunto Vihdin kunnan maaseuturakentamisen uusista periaatteista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Vihdin kunnanhallitukselle perusteluosassa ilmenevän lausunnon Vihdin kunnan maaseuturakentamisen uusista periaatteista.

Päätös

Esityksen mukaan.

13 § Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston Kytäjän kartanokeskuksen alueen asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle perusteluosassa ilmenevän lausunnon valituksesta, joka koskee kaupunginvaltuuston 19.10.2020 § 68 tekemää Kytäjän kartanon talouskeskuksen asemakaavan (45:005) hyväksymispäätöstä. Kaupunginhallitus katsoo lausunnossa esitetyn mukaisesti, että valitus tulee hylätä ja asian ratkaisun tulee jäädä kaupunginvaltuuston 19.10.2020 § 68 tekemän päätöksen mukaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan

14 § Pakollinen varaus vuoden 2020 tilinpäätökseen / Sahanmäen kaatopaikka

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Sahanmäen kaatopaikkaa koskevan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun nojalla vuoden 2020 tilinpäätökseen kirjataan 5 000 000 euron pakollinen varaus, jota vastaava meno kirjataan Tekniikan ja ympäristön toimialalle, Teknisen keskuksen palvelualueelle.

Päätös

Esityksen mukaan.

15 § Vastine valtuustoaloitteeseen katujen kaventamisesta luopumisesta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

16 § Valtuustoaloite: Kasvisruoka ja -juoma vapaasti valittavaksi vaihtoehdoksi varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokailussa

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan

17 § Ylimääräinen avustushaku urheiluseuroille koronan aiheuttamiin taloudellisiin haittoihin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää,

- että Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päättää ylimääräisen avustuksen jaosta hyvinkääläisille yhdistyksille. Jakoperusteena on koronasta aiheutuneiden kustannusten kompensoiminen.
- että menot kirjataan kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan avustus-menokohdalle.

Päätös

Esityksen mukaan.

18 § Nuorisovaltuustovaalit 2021

Esitys

Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston edellä esitetyn mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

19 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

20 § Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä annettuun päätökseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

21 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

22 § Tiedonannot

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan

Päivitetty 1.2.2021