Hyvinkään sivistystoimen palveluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon

Opetuslautakunta ja tekninen lautakunta käsittelevät asiaa kokouksissaan 26.4. Lautakunnista asia etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon päätettäviksi.

Palveluverkossa 2022-2030 keskitytään keskustan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden järjestämistä koskeviin ratkaisuihin. Palveluverkkoa varten toteutettiin avoin kysely kaupunkilaisille marras-joulukuun vaihteessa 2021. Palveluverkkokyselyn alueittaisten vastausten pohjalta keskitettiin tarkempi palveluverkkoselvitys Paavolan, Metsäkaltevan ja keskustan alueen tulevaisuuden kehittämiseen. Kyläkouluja ei käsitellä tässä palveluverkkoselvityksessä.

Palveluverkkoselvityksen pohjana on vuoden 2018 palveluverkkopäätös. Keskustan alueen ti-lanne on neljässä vuodessa muuttunut väestökehityksen ja rakennussuunnitteen osalta. Tämän vuoksi on ollut perusteltua ottaa keskustan alueen ratkaisu uudelleen tarkasteluun päätöksenteossa.

Palveluverkkoselvityksen tuloksena esitetään päätettäväksi ratkaisu, jonka avulla Hyvinkäällä pystytään vastaamaan keskustan alueen palvelutarpeen muutoksiin niin perusopetuksessa kuin varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kehittää toimintaa sekä tarjota kasvatusta ja opetusta terveissä oppimisympäristöissä. Samalla tavoitteena on tehdä pedagogisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu, jotta nykyinen opetukseen käytetty oppilaskohtainen resurssi voidaan säilyttää.

Palveluverkkoselvityksessä esitetään päätettäväksi seuraavat suunnitelmat:

Paavolan alue

Esityksessä esitetään, että Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulusegregaatiohanketta. Samassa yhteydessä Paavolatalosta tehdään hankesuunnitelma. Lisäksi esitetään, että Paavolataloon rakennetaan nykyaikaiset tilat Paavolan alueen varhaiskasvatukselle, jolloin voidaan luopua Jussilankadun päiväkodin peruskorjauksesta. Lisäksi Paavolataloon rakennetaan suunnitelman mukaisesti uusi liikuntasali. Hankesuunnitelma tuodaan sen valmistuttua päätöksentekoon.

Metsäkaltevan alue

Alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja varaudutaan Metsäkaltevatalon laajentamiseen, jos alueen lapsimäärän kehitys pidemmällä aikavälillä osoittautuu pysyvästi kasvavaksi.

Palveluverkkoesityksessä on tuotu esiin, että lyhyellä aikavälillä tilantarpeeseen Metsäkaltevan koulussa vastataan siirtämällä 6. luokan oppilaat tarvittaessa Tapainlinnan yhtenäiskouluun, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun asti. Näin turvataan alakoulun pienimpien oppilaiden mahdollisuus opiskella lähikoulussa.

Esityksessä on tuotu esiin, että Metsäkaltevan alueen varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen suunnitellaan vastattavan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen avulla. Jos suunnitelma ei toteudu, on varauduttava kunnallisten palveluiden lisäämiseen.

Keskustan alue

Palveluverkkoesityksessä esitetään, että Uusi Aseman koulu rakennetaan Hangonsiltaan vaihtoehdon 1a mukaan, koska se mahdollistaa tulevaisuudessa parhaiten keskustan alueen lasten maltilliset koulumatkat, oppilaiden sijoittumisen lähikouluihin ja resurssien tehokkaan käytön sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön. Esityksessä tuodaan esille ratkaisuvaihtoehto, joka täydentää kasvavan alueen varhaiskasvatuspaikkatilannetta ja se vastaa pienten lasten huoltajien toiveeseen alueen palveluista.


Palveluverkkoselvitys on kokonaisuudessaan nähtävillä opetuslautakunnan pykälän liitteenä. Lautakuntien kokoukset ovat 26.4.2022, jolloin lautakunnat esittävät oman esityksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Palveluverkkopäätös on tavoite saada kaupunginvaltuustoon viimeistään kesäkuussa.

 

Päivitetty 21.4.2022