Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

Hyvinkään kaupunki tiedotta
20.5.2020

Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Nykyinen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2007.

Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa ajantasaiset tiedot pohjavesiolosuhteista

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin.

Toimenpidesuosituksia toiminnoille ja maankäytölle

Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kansalaisille, toiminnanharjoittajille sekä maanomistajille

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta.

Suojelusuunnitelma valmistuu syksyllä 2020

Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyöstä vastaa Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Vesi sekä Uudenmaan ELY-keskus. Suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2020 syksyllä. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.

Lisätietoja:

Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia
mika.lavia@hyvinkaa.fi, p. 0400 610 804

Päivitetty 20.5.2020