Hyvinkään kaupunki suojelee monimuotoisuudelle tärkeitä alueitaan

Tänään 5.6.2021 vietetään kansainvälistä YK:n julistamaa maailman ympäristöpäivää. Vuodesta 1972 saakka järjestetty YK:n ympäristöohjelman teemapäivä haluaa kiinnittää ihmisten huomion ympäristöasioihin ja saada ihmiset pohtimaan ympäristön- ja luonnonsuojelun tärkeyttä. Vuoden 2021 ympäristöpäivän teema on ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan.

Elinympäristöjen palauttaminen luonnontilaan

Hyvinkään kaupunki on tarttunut YK:n ympäristöpäivän mukaiseen teemaan selvittämällä kaupungin mailta luontokohteita, joilla on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen selvityksen yhteydessä pohditaan tarvittavien luonnontilaan palauttavien toimenpiteiden tarpeellisuutta. Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi puuston rakenteen muokkaus, soiden kunnostaminen tai haitallisten vieraslajien poisto.

Suurin Suomen luonnon monimuotoisuutta uhkaava tekijä on elinympäristöjen väheneminen ja niiden laadun heikkeneminen. Kaupungin luonnonsuojeluselvityksen yhtenä tavoitteena on löytää luonnon monimuotoisuudelle arvokkaille elinympäristöille sellaiset suojelu- ja hoitotoimenpiteet, joilla saadaan turvattua sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen säilyminen että niiden muu käyttö. Tärkeiden elinympäristöjen suojelulla saadaan vahvistettua koko Uudenmaan alueen ekologisia yhteyksiä ja elinympäristöjen verkostoa.

Suomies paahdeympäristönä

Suomiehen luontopolku on hyvä esimerkki ennallistamistoimista monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomiehen luontopolku kiertää Ruduksen entisellä soranottoalueella. Ennallistamistoimet aloitettiin soranoton päätyttyä vuonna 2014 ja alueella on toteutettu monia eri ennallistamistoimia, jotka ovat monimuotoisuuden lisäksi lisänneet alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Alueelle on muotoiltu paahderinteitä sekä kylvetty paahdeniittyjen kasvillisuutta LUMO-hankkeen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka-hankkeen myötä. Paahdeniittyjä keinotekoisesti lisäämällä voimme mahdollistaa avomaaluonnossa elävien lajien säilymisen. Lisäksi alueelle on tuotu lahopuita sekä hyönteishotelleja pesintä- ja talvehtimispaikoiksi. Tulevaisuuden mahdollisia ennallistamistoimia voisivat olla paahde-elinympäristöjen lisääminen entisestään Suomiehen alueelle. Lisäksi on myös tärkeä huolehtia, etteivät vieraslajit valtaa elintilaa Suomiehen alueelta. Erityisesti lupiinin seuranta ja mekaaninen poistaminen alueelta on tärkeää, sillä se valtaa vieraslajina elintilaa paahdekasvillisuudelta.

Luontokohteena alue on ainutlaatuinen ja paahdeympäristöjen sekä hyönteishotellien lisäksi Suomies tarjoaa jylhiä maisemia sekä kaunista luontotaidetta. Luontopolulla ja sen läheisyydessä on nähtävissä myös alueen historiaa Jätinkadun muinaisrannan sekä Jätinlukon suppakuoppien muodossa, jotka ovat syntyneet mannerjäälohkareiden sulamisvaiheessa.

suomiehen luontopolun Jätin jalanjälki

Hyvää maailman ympäristöpäivää ja tervetuloa tutustumaan Suomiehen luontopolkuun!

Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Ympäristökeskus

Päivitetty 5.6.2021