Hyvinkään kaupunki aloittaa hiekoitushiekan poiston pääsiäisen jälkeen

Hiekoitushiekan poisto aloitetaan heti, kun hiekoitushiekan poistaminen ei vaaranna jalankulkijoiden tulvallisuutta, eikä pakkanen haittaa veden käyttöä. Katujen tehokas puhdistus onnistuu vasta, kun lumi ja jää ovat sulaneet pois katujen reunoista. Ensimmäisenä puhdistetaan kevyen liikenteen väylät sekä vilkkaimmin liikennöidyt ajoväylät ja ydinkeskustan alue. Tavoitteena on puhdistaa ajoradat sekä kevyen liikenteen väylät toukokuun puoliväliin mennessä ja liikenneviheralueet sekä muut erikseen määritellyt alueet toukokuun loppuun mennessä. Poistotyöt suoritetaan alueen hoitoluokan mukaisessa järjestyksessä ja työ kestää arviolta 5-6 viikkoa.

Katupöly on pääasiassa jauhautunutta hiekoitushiekkaa sekä nastarenkaiden kuluttamaa asfalttia. Pöly nousee ilmaan kuivilta kaduilta liikennevirtojen ja tuulen nostattamana. Tällöin hiukkaspitoisuudet voivat kasvaa hetkittäin jopa kymmenkertaisiksi normaaliin verrattuna. Hyvinkään kaupunki pyrkii pienentämään keväistä ilmanlaatuongelmaa poistamalla katujen hiekoitushiekan mahdollisimman tehokkaasti sääolosuhteiden sallimissa puitteissa.

Liukkaudentorjunnassa pyritään käyttämään sellaisia materiaaleja ja aineita, joilla pystytään vähentämään keväisen katupölyn aiheuttamia haittoja. Hyvinkäällä on käytössä pestyä hiekkaa ja sepeliä sekä kaliumformiaattia.

Työ alkaa osin jo ennen harjauksien aloittamista kuljettamalla aurausvallit ja lumikasat lumenkaatopaikalle. Aurausvalleissa ja lumikasoissa kiviainesta on mukana varsin runsaasti ja tällä työvaiheella suuri määrä hiekoitusmateriaalia saadaan pois väylien varresta pölyämästä ja haittaamasta esim. liikenneviheriöiden kevään hoitotöitä.  Talvikaudella 2022 lumikuormia kuljetettiin lumenkaatopaikalle Hyvinkään kaupungin infrapalveluiden toimesta 9054.

Liikennealueiden lisäksi kiviaines poistetaan ajoratojen välikaistoilta, liikenteenjakajista, pysäköintialueilta sekä viheralueilta, joille on aurattu tai välivarastoitu lunta. Osa tästä työstä tehdään käsitöinä, joten tämä vaatii aikaa.

Harjaamista väyliltä katuviheralueille, puistoalueille, ojiin tai sadevesikaivoihin pyritään välttämään. Työt suoritetaan katualueilla kerralla koko väylän leveydeltä. Työn toteutusvaiheessa kiviaineksen pölyäminen pyritään estämään riittävällä kastelulla. Lehtipuhaltimien käyttö hiekanpoistossa on kiellettyä.

Työn aloittamista on viivästyttänyt tänä vuonna sitkeästi pakkasen puolella pysynyt lämpötila, huhtikuun lumisateet sekä lumen ja jään hidas sulaminen. Keskusta-alueen ja vilkkaimmin liikennöityjen sisääntuloväylien harjaus, pesu ja viimeistely imulakaisukoneella edellyttävät 5–6 yöaikaista lähtöä. Laimeaa suolaliuosta voidaan käyttää sitomaan katupölyä ja ehkäisemään pölyämistä, mikäli yöpakkaset estävät katujen pesun.

Päivitetty 14.4.2022