HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 1.6.2021
Julkaistavissa heti

Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 31.5.2021

24 § Valtuuston kyselytunti

Valtuuston kyselytunti Kaupunginkansliaan määräajassa toimitetut kysymykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=592792

Kysymysten tiivistelmät

Markku Jahnukainen (VIHR)
Mikä on hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman suurimman osa-alueen, Aseman koulunuudisrakennuksen, edistämisen tilanne?

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen vastasi kysymykseen.

Pekka Wahlsten (ryhmä Pekka Wahlsten)
Mikä on tällä hetkellä Hyvinkään kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilanne?

Henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä vastasi kysymykseen.

Arto Järvinen (PS)
Esitänkin kysymyksen, saako valtuusto ainakin kvartaaleittain tai tilanteen ollessa päällä, kokouksittain, katsauksen talouden ajankohtaisista asioista talousjohdon toimesta, jolloin päättäjillä on mahdollisuus lisätä tietoaan ja esittää tarkentavia kysymyksiä?

Talousjohtaja Markus Peevo vastasi kysymykseen.

Sanna-Kaisa Patjas (Vihreät)
Miten meillä Hyvinkäällä aiotaan jatkaa Vampo:n tekemistä ja päivittämistä? Miksi Hyvinkää ei ole aloittanut Vampon tekemistä samaan aikaan Keusoten kanssa?

Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen vastasi kysymykseen.

25 § Uudet valtuustoaloitteet

Hannele Liesmäki (SDP), Riitta Puupponen (Kokoomus), Anette Helen (SDP) ja Sirpa Kalliomaa (Vihreät): Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävän perustamisesta omais- ja kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisille osana Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja.

Jaakko Haapamäki (Keskusta): Selvityksen tekeminen mahdollisesta lentokentän alueen kiinteistökaupasta

Markus Eerola (Kokoomus): Peltojen vuokrauskäyttöä muutettava monimuotoisuuden tukemiseksi

Krista Silfverberg ja Riikka Piisku (Kokoomus): Jussintorin ja Sampotalon välinen alue otetaan mukaan meneillään olevaan terminaalipaikan, sekä paikallisen että seutuliikenteen terminaalin sijainnin vaikutusarviointiin, jotta se saadaan todelliseksi vaihtoehdoksi terminaalin sijainnille.

Hyvinkään vihreät: Kaupunkisähköpyörät Hyvinkäälle!

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

26 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Esitys

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen
  2. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Tehtiin kannatettu ponsiesitys, josta äänestettiin. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt ponsiesitystä.
Esityksen mukaan.

27 § Hyvinkään kaupungin tilintarkastuskertomus 2020, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen,
  2. tilikauden 716 800,61 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan Monitoimitalo Kipinän investointivaraus 11 000 000 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerolisäys 11 000 000 euroa - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 47 870,37 euroa - tilikauden ylijäämä 764 670,98 euroa kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,
  3. hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
  4. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan esitys asian käsittelyjärjestykseksi:
hallintosäännön nojalla annetaan yksi puheenvuoro kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jos ryhmät ovat yhtä suuret, noudatetaan aakkosjärjestystä. Tämän jälkeen ovat vuorossa valtuutettujen yleiskeskustelupuheenvuorot. Puheenvuorojen jälkeen seuraa yksityiskohtainen käsittely sekä kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan edellä olevista esityksistä päättäminen.

Päätös

Esityksen mukaan.

28 § Vuoden 2020 henkilöstökertomus

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely jätettiin pöydälle.

29 § Kaavoitusohjelma 2021-2023

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kaavoitusohjelman 2021-2023 tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely jätettiin pöydälle.

30 § Sveitsin uimalan peruskorjaus ja laajennus, vaihe 2; investointimäärärahan siirto

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Sveitsin uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheelle 2 vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 2 860 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Esityksen mukaan.

31 § Luottamustehtävistä luopuminen, Poikela Ritva

Esitys

Kaupunginvaltuusto

- toteaa, että kaupunginvaltuustoon uudeksi varajäseneksi nousee Waltteri Nummelin ja

- valitsee Ritva Poikelan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Päätös

Poikelan tilalle Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valittiin Johanna Jokinen, varajäsenenä Johanna Linna.

Esityksen mukaan.

Päivitetty 1.6.2021