Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 8.6.2020

121 § Maankäyttösopimus, Kytäjän kartanon alue
Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen. Allekirjoitettavaan sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös

Esityksen mukaan.

122 § Valtuustoaloite lasten vaalien järjestämisestä vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä
Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaupunginkanslian lausunnon

Päätös

Esityksen mukaan.

123 § Jatkoaikahakemus maankäyttösopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi, Karjumäen alue (Kytäjä)
Esitys

Kaupunginhallitus päättää myötää maanomistajalle maankäyttösopimuksen (26.9.2013) kohdassa 3.6 sovittuun kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluun jatkoaikaa 5 vuotta (27.11.2024 saakka) ja maankäyttösopimuksen kohdassa 5 sovittuun sopimusalueen rakentamisen aikatauluun jatkoaikaa 5 vuotta (27.11.2024 saakka).

Päätös

Esityksen mukaan.

124 § Sopimusvelvoitteiden siirtäminen, maankäyttösopimus kiinteistö 106-6-528-14
Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 28.5.2019 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen siirron Hyvinkään seurakunnalta VRP Etelä-Suomi Oy:lle (sopimus 29.4.2020) ja että maankäyttösopimuksen siirron hyväksymisen myötä VRP Etelä-Suomi Oy vastaa maankäyttösopimuksen mukaisista maanomistajan velvoitteista.

Päätös

Esityksen mukaan.

125 § Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko
Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Väylävirastolle ratasuunnitelmasta Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan täydennettynä lisäyksellä, että vartioitu taso-ylityskäytävä pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään.

126 § Yhteistyösopimus toimeentulotukimenojen, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten sekä niihin liittyvien tulkkauskustannusten korvausten hakemisesta
Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen kuntayhtymän kanssa korvausten hakemisesta ja maksusta

Päätös

Esityksen mukaan.

127 § Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2017-2021, vuoden 2020 päivitys
Esitys

Kaupunginhallitus pyytää Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta, Ympäristölautakunnalta, Opetuslautakunnalta, Tekniseltä lautakunnalta, Vammaisneuvostolta, Vanhusneuvostolta ja Nuorisovaltuustolta lausunnot liitteenä olevasta valtuustokauden Turvallisuussuunnitelma 2017- 2021, vuoden 2020 päivityksestä.

Päätös

Esityksen mukaan.

128 § Yhtiön purkaminen, Kaukasten Palvelutalo Oy
Esitys

Valtuutetaan talousjohtaja Markus Peevo Hyvinkään kaupungin edustajaksi selvitystilaan asettamista koskevassa yhtiökokouksissa, tai vaihtoehtoisesti allekirjoittamaan osakkeenomistajan yksimielinen päätös selvitystilaan asettamisesta, sekä sopimaan tarvittavista järjestelyistä Hyvinkään kaupungin ja Hyvinkään seurakunnan välillä velkaosuuksien suorittamisesta ennen yhtiön selvitystilaa.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi järjestelystä tilikaudelle 2020 koituvat tulosta heikentävät, budjetoimattomat vaikutukset.

Päätös

Esityksen mukaan.

129 § Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020
Esitys

Kaupunginhallitus päättää tyytyä päätökseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

130 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely
Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

131 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi.

132 § Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2020 ja talousarvion muuttaminen
Esitys

Kaupunginhallitus

Merkitsee osavuosikatsauksen omalta osaltaan tiedoksi;
Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi
Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2020 talousarviota sekä tavoitteiden että määrärahojen osalta liitteen "Esitetyt talousarviomuutokset" mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 8.6.2020