Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 8.3.2021

 

50 § Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 31.12.2020

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 loppuun mennessä vireille tulleiden ja vuoden lopussa käsittelemättä olleiden valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

51 § Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman noudatettavaksi viranomaistoiminnoissa kuten maankäytön suunnittelussa, pohjaveden ja maaperän muuttamis- ja pilaamiskiellon valvonnassa, öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa, jätehuollon suunnittelussa sekä ympäristönsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön, terveydensuojelulainsäädännön ja maa-aineslain mukaisia lupia ja ilmoituksia käsiteltäessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

52 § Asemakaavan muutos osaan 6. kaupunginosan, Viertola, kortteleita 516 ja 517 (Ak 6:107 Salonkatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkatu)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä Salonkatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkatu asemakaavan muutoksen (6:107) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 15.5.2019 päivätyn 6. kaupunginosan (Viertola) korttelin 517 osaa ja korttelin 516 viereistä liikennealuetta sekä niihin liittyviä katu- ja liikennealueita koskevan asemakaavan muutoksen (6:107), jolla muodostuvat 6. kaupunginosan (Viertola) kortteleiden 516 ja 517 osat ja niihin liittyvät katualueet

Päätös

Esityksen mukaan.

53 § Asemakaava ja asemakaavan muutos 20:007 VT 3 Veikkarin liikekiinteistöt

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä Vt 3 Veikkarin liikekiinteistöt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (20:007) julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 16.12.2020 päivätyn kiinteistöä 106-403-1-443/1 ja osaa kiinteistöstä 106-403-1-440/2 koskevan asemakaavan ja 18. kaupunginosan (Nummenkärki) liikennealuetta koskevan asemakaavan muutoksen (20:007), joilla muodostuu 20. kaupunginosan, (Kuumola) kortteli 1906 sekä siihen liittyvät katu- ja erityisalueet ja 18. kaupunginosan, Nummenkärki, liikennealuetta.

Päätös

Esityksen mukaan.

54 § Kuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1.Nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten.

2.Oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin (kaupunginlakimies Tomas Määttä) tekemään liitteenä olevaan luetteloon tarvittaessa tarpeellisia korjauksia.

Päätös

Pykälä poistettiin listalta.

55 § Varsinainen yhtiökokous - Kiljavan Sairaala Oy

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:

 - tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille, osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätetään edellisvuoden tasoisina,
- jatketaan nykyisen tilintarkastusyhteisön (BDO Oy) kanssa entisin ehdoin,

Yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään ehdollisesti siinä tilanteessa, että yhtiön nykyinen osakassopimus on ennen yhtiökokousta purettu kokonaan, tai saatu muutettua vastaamaan uuden yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osakassopimusta käsitellään erillisessä osakaskokouksessa, välittömästi ennen yhtiökokousta.

Mikäli näin on tapahtunut ja uusi yhtiöjärjestys voidaan hyväksyä:

- esitetään yhtiön toimialasta (2 §) poistettavaksi 2. kappale: "Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita."

- korvataan 2. kappale voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 § kohdan mukaisena: "Yhtiö voi harjoittaa omistamiensa tilojen vuokraustoimintaa."

- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-10) uuden yhtiöjärjestyksen mukaisena. Muutos tulee voimaan kun uusi yhtiöjärjestys on rekisteröity.
- esitetään Hyvinkäältä tarvittava määrä hallituksen jäseniä ja valitaan puheenjohtaja. Uusi hallitus aloittaa toimintansa kun uusi yhtiöjärjestys on rekisteröity.

Mikäli ratkaisuun osakassopimuksen osalta ei päästä, esitetään uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myöhempänä ajankohtana. Tässä tilanteessa:

- esitetään, että hallitus jatkaa samalla jäsenten määrällä ja samassa kokoonpanossa ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka

Päätös

Nimetään Hannu Lignell yhtiökokousedustajaksi.

56 § Toimintaohje Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) kokousedustajille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa HSYK:n Hyvinkään kokousedustajille seuraavan toimintaohjeen:

- Hyvinkään kaupunki kannattaa Porvoon, Lohjan ja Siuntion liittymistä Helsingin seudun yhteistyökokouksen kumppanuusjäseniksi edellyttäen, että em. kunnat eivät osallistu MALsuunnitelman valmisteluun, eivät ole MAL-sopimuksen osapuolia eivätkä tule metropolipolitiikan yhteistyöryhmään.

Päätös

Esityksen mukaan.

57 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2020 / Päätöksenteko

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion toteutuman osalta ylitysoikeutta palvelualueelle Sosiaali- ja terveyspalvelut 7 319 000 euroa. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto merkitsevät tiedoksi Keusoten kuntakohtaisen analyysin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista.

Päätös

Esityksen mukaan

58 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

59 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 8.3.2021