HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 4.10.2021

   

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2021

251 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

252 § Hyvinkään kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus pyytää Hyvinkään kaupungin laajasta hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta 2022-2025 kirjalliset lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
- Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta
- Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta
- Hyvinkään kaupungin tekninen lautakunta
- Hyvinkään vammaisneuvosto
- Hyvinkään vanhusneuvosto
- Hyvinkään nuorisovaltuusto.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Hyvinkään kaupungin hyvinvointipäällikölle sähköpostitse (panu.isotalo(at)hyvinkaa.fi) viimeistään 1.11.2021, kello 15.00 mennessä.

Päätös

Esityksen mukaan. Pyydetään lausunto myös poliisilta ja pelastuslaitokselta sekä Keusotelta.

253 § Sahanmäen vanha kaatopaikan maaperän puhdistaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Kiertokapula Oy:n kanssa aloitetaan tarjouspyyntöprosessi. Sen tavoitteena on saada aikaan projektinjohtourakkasopimus Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistamiseksi. Urakkasopimusmallina on projektinjohtomalli budjettihinnalla. Jos Kiertokapulan tarjous ei täytä kaupungin taloudellisia tavoitteita, niin puhdistustyö kilpailutetaan avoimella kilpailutuksella.

Päätös

Esityksen mukaan.

254 § Kuntalaisaloite: Sonninmäen keskuspuisto kaavoitettava kokonaan virkistysalueeksi

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja toimittaa sen kaavoitusyksikölle.

Päätös

Esityksen mukaan.

255 § Lausunto Mäntsälän kunnan osayleiskaavaluonnoksesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Mäntsälän kunnalle perusteluosassa ilmenevän lausunnon Mäntsälän kunnan yleiskaavaluonnoksesta

Päätös

Esityksen mukaan.

256 § Asemakaavamuutos, Radan itäpuolinen liityntäpysäköinti ja Aseman koulun alue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää 1. kaupunginosan (Vieremä) rautatiealuetta ja 2. kaupunginosan (Parantola) korttelia 102 ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Tehtiin kannatettu palautusesitys, josta äänestettiin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Tehtiin kannatettu palautusesitys, josta äänestettiin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Tehtiin kannatettu muutosesitys, josta äänestettiin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Esityksen mukaan.

257 § Asemakaavan muutos 18:022, Hämeenmaan kiinteistöt

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:

1) asemakaavamuutoksen (18:022) Hämeenmaan kiinteistöt julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet ja
2) asemakaavamuutoksen (18:022) Hämeenmaan kiinteistöt (päivätty 2.6.2021), jolla muodostuu 18. kaupunginosan, Nummenkärki, korttelin 1730 osa ja katualueita

Päätös

Esityksen mukaan.

258 § Touhula Riemurinteen päiväkodin kunnallistaminen 1.1.2022 alkaen

Esitys

Kaupunginhallitus

  1. hyväksyy kaupungin ja Touhula Leikki Oy:n välisen esisopimuksen Riemurinteen päiväkodin toiminnan kunnallistamiseksi 1.1.2022 alkaen
  2. oikeuttaa kaupungin sivistystoimen, varhaiskasvatuspalveluiden ja henkilöstöhallinnon viranhaltijat tekemään tarvittavat päätökset ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä tekemään asiakirjoihin vähäisiä korjauksia / muutoksia ennen niiden allekirjoittamista
  3. valtuuttaa kiinteistöjohtajan päättämään vuokrasopimuksesta Kinland Finland Oy:n kanssa. Lisäksi henkilöstöjaostolle tullaan esittämään päiväkodinjohtajan toimen muuttamista viraksi. Päätös voidaan laittaa täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

Päätös

Esityksen mukaan.

259 § Tontin 106-28-2734-2 myyminen, Asunto Oy Hyvinkään Yli-Jurvankatu 5 (Avain Asumisoikeus Oy)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myydä tontin 106-28-2734-2 Asunto Oy Hyvinkään Yli-Jurvankatu 5:lle yhteensä 420 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin siten, että allekirjoitettavaan kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja tarkistuksia.

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi, kuitenkin viimeistään 31.12.2021, mihin saakka tämä myyntipäätös on voimassa.

Rakennustöihin tontilla 106-28-2734-2 ei saa ryhtyä ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu.

Päätös

Esityksen mukaan.

260 § Päätös etuoston käytöstä määräalan 106-405-52-160-M606 osalta, Pojanjärven ranta-asemakaava-alue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 2.9.2021 tehdyssä määräalan 106-405- 52-160-M606 kaupassa, joka koskee Pojanjärven ranta-asemakaavan tonttia nro 3 korttelissa 1.

Päätöksestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu 125 € (alv 0%).

Päätös

Esityksen mukaan.

261 § Päätös etuoston käytöstä määräosan osalta tilasta Vantaa 106-403-1-449, Valkamanpolku 10, Veikkari

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 10.9.2021 tehdyssä määräosan ½ kaupassa, joka koskee tilaa Vantaa 106-403-1-449 Veikkarin alueella.

Päätöksestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu 125 € (alv 0%)

Päätös

Esityksen mukaan.

262 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 30.8.2019 § 217

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

263 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 30.8.2021 § 219

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

264 § Kiertokapula Oy, varsinaisen yhtiökokouksen 2021 jatkokokous

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy Hannu Lignellin jatkavan kokousedustajana Kiertokapula Oy:n koolle kutsumassa jatkokokouksessa.

Kaupunginhallitus päättää seuraavasta ohjeistuksesta kokousedustajalle:

- päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi yhtiön osakaskuntia vastaava määrä (13), sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä;

- hyväksytään 31.8.2021 pidetyn osakaskokouksen esitys hallitusjäseniksi, Hyvinkään osalta varsinaisena jäsenenä Riika Raunisalo, ja tämän henkilökohtaisena varajäsenenä Johanna Jokinen.

- hyväksytään esitys hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavasta kokouspalkkiosta sekä hallituksen jäsenille maksettavista tavanomaisista matkakustannuksista.

- valitaan hallituksen puheenjohtajaksi yksi ns. kaatopaikkakuntien (Hyvinkää, Hämeenlinna ja Riihimäki) edustajista sekä varapuheenjohtaja sellaisten osakkeenomistajien joukosta, jotka omistavat vähintään 30 osaketta.

Päätös

Esityksen mukaan.

265 § Kiertokapula Oy, ylimääräinen yhtiökokous 2021

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kiertokapula Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.10.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- perustetaan yhtiölle esityksen mukainen nimitysvaliokunta,
- hyväksytään nimitysvaliokunnan työjärjestys,
- nimetään talouspäällikkö Hannu Lignell Hyvinkään kaupungin edustajaksi nimitysvaliokuntaan,

Lisäksi annetaan kokousedustajalle valtuutus sopia tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä ja / tai työn käynnistämisestä siinä, että yhtiön osakassopimukseen tehdään nimitysvaliokuntaa koskeva lisäys.

Päätös

Esityksen mukaan.

266 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Laurea - ammattikorkeakoulu Oy:n 13.10.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa tälle ohjeet edellä perusteluosassa mainittujen asioiden käsittelemiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan. Nimettiin Henri Perälahti.

267 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-elokuun kuukausikatsauksen taloudesta, henkilöstöstä, väestöstä ja työllisyydestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

268 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

269 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

 

Päivitetty 4.10.2021