Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 29.3.2021

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 29.3.2021
Julkaistavissa heti

 

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 29.3.2021

60 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.


61 § Eteva -kuntayhtymä, yhtymäkokous 30.3.2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet kokousasioiden käsittelyä varten. Kesäkuun yhtymäkokouksessa edustajana oli kansliapäällikkö Riitta Simonen (marraskuun ylimääräiseen yhtymäkokoukseen kaupunginhallitus ei nimennyt edustajaa).

Päätös

Esityksen mukaan. Nimettiin Riitta Simonen edustajaksi.


62 § Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetussuunnittelun siirtyminen Hyvinkään kaupungilta Keusotelle liikkeenluovutuksella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen sopimuksen kuljetussuunnittelijan siirtymisestä Keusoten palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ja valtuuttaa toimialajohtaja Marko Hytösen allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen Hyvinkään kaupungin puolesta.

Päätös

Esityksen mukaan.


63 § Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat

Esitys

Kaupunginhallitus päättää kuntavaalien 2021 varsinaisiksi vaalipäivän äänestyspaikoiksi ja erityisiksi äänestyspaikoiksi edellä mainitut äänestyspaikat. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkoja muutetun vaalilain mukaisen ennakkoäänestysajan ke 26.5.- ti 8.6.2021 ovat:

Hyvinkään kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Avoinna arkisin klo 9 - 17 ja viikonloppuna klo 10 - 16

Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73, 05830 Hyvinkää
Avoinna arkisin klo 14 - 20 ja viikonloppuna klo 10 - 16

Kipinä-talo, Kenkätehtaankatu 1, 05900 Hyvinkää
Avoinna arkisin klo 14 - 20 ja viikonloppuna klo 10 - 16

Martintalo, Martintorinkuja 2, 05810 Hyvinkää
Avoinna arkisin klo 14 - 20 ja viikonloppuna klo 10 – 160

Mahdollisuus ulkona äänestämiselle valmistaudutaan siihen parhaiten sopivalla ennakkoäänestyspaikalla ottamaan käyttöön.

Päätös

Muutettiin kaupungintalon ennakkoäänestysajan aukioloa pidettäväksi arkisin klo 10-18 ja viikonloppuna klo 10 – 16 sekä päätettiin muilta osin esityksen mukaan.

 

64 § Vuoden 2020 tilinpäätös

Esitys

Kaupunginhallitus:

  1. hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteon sekä Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan toimintakertomukset sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan selonteot
  2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
  4. esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 716 800,61 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan Monitoimitalo Kipinän investointivaraus 11 000 000 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerolisäys 11 000 000 euroa - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 47 870,37 euroa - Kaupungin tilikauden ylijäämä 764 670,98 euroa ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
  5. oikeuttaa talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä

Päätös

Esityksen mukaan.
 

65 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


66 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 29.3.2021