Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 28.2.2022

46 § Yhteistyökumppaneiden valinta ja suunnitteluvaraukset Hangonsillan asuinalueen 2. vaiheen (1b) asemakaavoitukseen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Kortteliin 78 yhteistyökumppaneiksi valitaan Mangrove Oy ja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy suunnittelijanaan Arkkitehtitoimisto AJAK Oy sekä Yrjö ja Hanna-säätiö ja JVR-Rakenne Oy suunnittelijanaan Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen.
 2. Kortteliin 82 yhteistyökumppaneiksi valitaan A-Kruunu Oy, Asuntosäätiö, YIT Suomi Oy suunnittelijanaan ARCO Architecture Company.
 3. Liitteenä olevassa kartassa alustavasti osoitettu korttelin 78 alue varataan Mangrove Oy:lle ja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle sekä Yrjö ja Hanna säätiölle ja korttelin 82 alue varataan A-Kruunu Oy:lle, Asuntosäätiölle, YIT Suomi Oy:lle korttelialueille laadittavan asemakaavan laatimistyön ajaksi seuraavin ehdoin: · Varauksen saaja sitoutuu kustannuksellaan osallistumaan korttelialueita koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen hakumenettelyä koskevassa ohjeistossa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. · Varauksen saaja sitoutuu välittömästi aloittamaan korttelialueen suunnittelutyön rinnan korttelialueiden asemakaavoitustyön kanssa. · Varaukset perustuvat maa-alueiden rajausten osalta alustaviin luonnoksiin ja ne tarkentuvat korttelialueiden suunnittelutyön edetessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


47 § Asemakaava 42:002, Kehätien yritysalue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

 1. merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet tiedoksi ja
 2. asettaa kiinteistöä 106-401-4-96 (Hähkäsuo) ja osia kiinteistöistä 106-402-5-150, 106-895-2-6 (Riihimäentie) ja 106-895-2-5 (Pohjoinen kehätie) koskevan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän erillisen sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot asemakaavasta (päivätty 23.2.2022), jolla muodostuu 42. kaupunginosan (Antinsaari) kortteli 4110 ja erityis- ja liikennealuetta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

48 §  Edustajan nimeäminen Vantaanjoki -neuvottelukuntaan, kausi 2022-2025

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään kaupungin edustajan ja varaedustajan Vantaanjokineuvottelukuntaan kaudelle 2022-2025.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Jukka Ihalainen ja varaedustajaksi Silja Suomisen.
 

49 §  Edustajien nimeäminen Hyvinkään musiikkiopiston hallitukseen kaudeksi 3/2022-3/2026

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää

 • viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valittavaksi Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen neljäksi vuodeksi toimikaudeksi 3/2022-3/2026
 • yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan sekä yhden toiminnantarkastajan ja toiminnantarkastajan sijaisen valittavaksi toimikaudeksi 3/2022-3/2026.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi jäseniksi Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen: Matti Heikkilä (varalla Tiina Karhunen), Riitta Miettinen (varalla Heikki Mustakallio), Virpi Vihanta (varalla Anton Hietsilta), Tuomo Virtanen (varalla Laura Salminen) ja Minna Lumme (varalla Aki Korpela).

Nimettiin tilintarkastajaksi Janne Turpiainen ja varatilintarkastajaksi Tarja Lindroth. Toiminnantarkastajaksi nimettiin Matti Lahtinen ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Soile Tomperi.

 

50 §  Vanhusneuvosto kaudelle 2022-2025, Eläkeliiton varajäsenedustajan nimeäminen    

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Eläkeliiton Hyvinkään yhdistys ry:n varajäseneksi Juhani Skytän tilalle Raine Virkin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 
51 §  Luottamustehtävästä vapauttaminen, Laitila Minna

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän yhtymävaltuustoon uuden varajäsenen Minna Laitilan tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

52 §  Konsernipalvelut ja -hallinto sekä Päätöksenteko -toimialojen käyttösuunnitelmat vuonna 2022

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasolla perusteluosan ja viimeisen liitteen mukaisesti.

Käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasoa alemmalla kustannuspaikkatasolla hyväksyy perusteluosassa mainittu viranhaltija tai lautakunta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

53 §  Sveitsin hiihtokeskuksen laitehallin vuokrasopimus

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sveitsin hiihtokeskuksen rakennettavan laitehallin vuokrasopimuksen esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti, sekä antaa kiinteistöjohtajalle valtuuden tehdä vuokrasopimukseen teknillisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

54 §  Hyvinkään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

 1. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1.-5. mukaisen selvityksen,
 2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle,
 3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
 4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

55 §  Pirkonkotisäätiö, lainan lyhennysohjelman tarkistaminen

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy uuden lyhennyssuunnitelman koskien Pirkonkotisäätiölle myönnettyä 20-vuotista lainaa perusteluosan ja liitteen mukaisesti. Velallisen omaehtoiset, lyhennysohjelman ylittävät suoritukset ovat mahdollisia ilman erillisiä lisäkuluja.

Kaupunginhallituksen päätöksen täytäntöönpano edellyttää Pirkonkotisäätiön vastaavaa toimivaltaista päätöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

56 §  Ritasjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajennus

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa ehdotuksen Ritasjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajennuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

57 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 28.2.2022