Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 21.2.2022

34 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

35 § Suojavarustekustannusten korvauksia koskeva lasku, Touhula Leikki oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valmistelutekstissä mainituilla perusteilla, ettei Hyvinkään kaupunki suorita Touhula Leikki oy:lle suojavarustekustannusten korvausta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

36 § Asemakaavamuutos, Suokatu 18

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää 5. kaupunginosan, Tehdas, korttelia 451 ja EV-aluetta koskevan asemakaavamuutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

37 § Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää kaupunginhallitukseen uuden varajäsenen Ossi Ollikaisen tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

38 § Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus toteaa Jussi Kukkolan menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimeen 13.1.2022 alkaen ja myöntää hänelle eron kehittämisjaoston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kehittämisjaostoon.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Ossi Ollikaisen kehittämisjaoston uudeksi jäseneksi.

39 § Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhdistettyjen vuokrasopimusten päivittäminen yksilöllisiin sopimuksiin - Suutarinkatu 2 hammashoitola

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen alkaen 1.1.2022 ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä myöntää kiinteistöjohtajalle oikeuden tehdä teknisluonteisia tarkistuksia sopimukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

40 § Eteva, yhtymäkokous 25.2.2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää yhtymäkokousedustajan nimeämisestä Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.2.2022 Hyvinkäällä, ja antaa tälle ohjeistuksena seuraavan:

1) Toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on UVP Oy:n omistamien kiinteistöjen arvonnousun realisointi, ei tule ryhtyä. Arvonnousun vaikutukset tulee käyttää yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja kuntayhtymän omistajakuntien alkuperäisen tahdon mukaisesti palvelujen kohderyhmän (vammaiset) eduksi yhtiön toiminnan jatkuessa hyvinvointialueiden omistuksessa;

2) Vuoden 2022 talousarvioon voidaan tehdä vain omaisuuden hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksesta välttämättömiä muutoksia, ei kuitenkaan sellaisia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa edellisessä kohdassa mainittuja toimenpiteitä kiinteistöjen arvonnousun realisoimiseksi;

3) Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan antamaan UVP Oy:lle konserniohjausta siinä, että yhtiö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin osakepääoman alentamiseksi ja vapautuneen pääoman palauttamiseksi omistajana olevalle kuntayhtymälle;

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi yhtymäkokousedustajaksi Tomas Määtän.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

41 § Vanhusneuvosto kaudelle 2022-2025, kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajan.

Päätös

Kaupunginhallitus äänesti edustajaksi vanhusneuvostoon Juhani Skytän.

42 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

43 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi

 

Päivitetty 21.2.2022