Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 13.12.2021

 
354 § Viestintäpäällikön toimen täyttäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valita viestintäpäällikön vakituiseen toimeen 1.1.2022 alkaen filosofian maisteri Mia Hyvärisen, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa esiin tuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden on parhaiten tehtävän edellytykset täyttävä hakija.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

355 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta aluevaaleissa 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 23.1.2022 toimitettavia aluevaaleja varten.
 2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
 3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Esityksen mukaan.

356 § TE-palvelut 2024 ohjausryhmän asettaminen

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus päättää asettaa TE-palvelut 2024 ohjausryhmän ja valitsee seuraavat henkilöt ohjausryhmän jäseniksi.

Ehdokkaat ohjausryhmän jäseniksi:

 • Johanna Luukkonen kaupunginjohtaja
 • Jyrki Käki elinkeinopäällikkö
 • Aki Leinonen työllisyyspäällikkö
 • Erkki Taskinen Yritysvoimala toimitusjohtaja
 • Antti Rantalainen Yritysvoimala hallituksen puheenjohtaja

Päätös

Esityksen mukaan.

357 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2021 tiedoksi ja päättää tyytyä päätökseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

358 § Pysyvien vastaavien tasearvon tarkistaminen vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että liitteessä mainitut käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan kirjanpidosta.

Päätös

Esityksen mukaan.

359 § Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2022

Esitys

Kaupunginhallitus vahvistaa Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2022 siten, että vuodelle 2022 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2022 varattujen määrärahojen puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

360 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2021 ja talousarvion muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun kuukausikatsauksen taloudesta, henkilöstöstä, väestöstä ja työllisyydestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia:

 • Tilakeskuksen sisäisen vuokratulon vähentäminen 254 281 euroa (Uimala) ja vastaavasti Kulttuurin ja hyvinvoinnin Uimalaan kohdentuvan sisäisen vuokramenon vähennys
 • Tilakeskukselle 2 180 000 euron määrärahalisäys poistoihin ja arvonalentumisiin. Tästä 480 000 euroa katetaan Tilakeskuksen palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja tarkistamalla. Loput 1 700 000 euroa katetaan korottamalla kunnan tuloveroarviota 500 000 eurolla ja yhteisöverotuloarviota 1 200 000 eurolla.

Päätös

Esityksen mukaan.

361 § Lainan takaaminen / Kiinteistö Oy Sairaalanmäki

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Sairaalanmäen 2 000 000,00 euron lainalle seuraavasti:

 • Takaus kohdistuu edullisimpaan lainatarjoukseen ja lainan muut ehdot ovat seuraavat: laina-aika on 10 vuotta, korko on kiinteä koko laina-ajalle, tasalyhenteisen lainan lyhennykset ja korot maksetaan puolivuosittain
 • Takauksen suuruus on enintään 100 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta
 • Kaupunki perii lainatakausprovisiota 0,3 % p.a.
 • Kaupunki varmistaa, että kaupungilla on vastavakuutena riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamiin kiinteistöihin
 • Laina tulee olla nostettu 28.2.2022

Päätös

Esityksen mukaan. Päätettiin yksimielisesti lisätä, että jatkossa takausten osalta edellytetään konserniohjauksen myötä, että takausvastuu tapahtuu omistuksen mukaisessa suhteessa yhteisvastuullisesti.

362 § Lausunnon antaminen kaupunginvaltuustolle vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyt lausunnot ja toimenpiteet vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta ja saattaa lausunnot kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

363 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

364 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 13.12.2021