HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 12.4.2021
Julkaistavissa heti

 

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 12.4.2021


68 § Kuntien Tiera Oy, varsinainen yhtiökokous 2021

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 2.788.022,89 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.
Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään muutettu yhtiöjärjestys,
- päätetään hallituksen jäsenten määräksi seitsemän (7),
- valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,
- valitaan nimitysvaliokunta kaudelle 2021 - 22,
- valitaan ohjausryhmien jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,
- päätetään hallituksen jäsenten, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti,

Päätös
Esityksen mukaan. Nimettiin tietohallintopäällikkö Kati Rautio yhtiökokousedustajaksi.

69 § Valtuustoaloite lampaiden maisemalaidunnuksen aloittamisesta Hyvinkäällä

Esitys
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja Hyrian lausunnot.

Päätös
Esityksen mukaan.

70 § Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Esitys
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan, teknisen lautakunnan ja nuorisovaltuuston lausunnot.

Päätös
Esityksen mukaan.

71 § Valtuustoaloite: Hyvinkää-Hanko -junaradan mahdollisen henkilöliikenteen selvittäminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Päätös
Esityksen mukaan.

72 § Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suorittaa kaupunginjohtajan virkavaalin ja valitsee kaupunginjohtajan vakituiseen virkaan hallintotieteen maisteri Johanna Luukkosen, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa esiintuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden on parhaiten viran edellytykset täyttävä hakija. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös
Esityksen mukaan.

73 § Tapainlinnan koulun laajennuksen hankesuunnitelman muutos

Esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tapainlinnan koulun hankesuunnitelman muutoksena, että hankkeen kustannusarvio muuttuu kustannuslaskentavaiheen 3,25 milj. eurosta kilpailutuksen mukaiseksi 3,85 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hanke voidaan toteuttaa vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla.

Päätös
Esityksen mukaan.

74 § Tontin 106-20-1906-1 myyminen, BG-liikekiinteistöt Oy / Vt 3 Veikkari

Esitys
Kaupunginhallitus päättää myydä BG-liikekiinteistöt Oy:lle tontin 106-20-1906-1 yhteensä 676 000 euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin siten, että allekirjoitettavaan kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja tarkistuksia.

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi, asemakaava 20:007 on tullut voimaan ja kun tontti 106-20-1906-1 on rekisteröity kiinteistönä kiinteistötietojärjestelmään. Kauppakirja tulee allekirjoittaa kuitenkin viimeistään 30.9.2021, mihin saakka tämä myyntipäätös on voimassa.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa BG-liikekiinteistöt Oy:n hakemaan kustannuksellaan kaupan kohteelle rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavia viranomaislupia.

Päätös
Esityksen mukaan.

75 § Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen määrärahan siirto

Esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Sveitsin Hiihtokeskuksen laajennuksen investoinnin määräraha 500 000 euroa siirretään talonrakennusinvestoinneissa vuodelta 2022 vuodelle 2021.

Päätös
Esityksen mukaan.

§ 76 Yhteistyösopimus Nelonen Media Live Oy:n kanssa sekä yhteistyösopimus Hyvinkään Ilmailukerho ry:n kanssa

Esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat kaupungin ja Nelonen Media Live Oy:n kanssatehtävän sopimuksen sekä kaupungin ja Hyvinkään ilmailukerho ry:n kanssa 31.3.2021allekirjoitetun sopimuksen. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimuksiin teknisluonteisia korjauksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää käyttää vuoden 2021 kunnallistekniikan uudisrakentamiseninvestointien käyttösuunnitelman kohdistamattomasta varauksesta 400 000 euroa Hyvinkään lentokentän tapahtumakäyttöä tukevan infran rakentamiseen.

Päätös
Esityksen mukaan.

77 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös
Esityksen mukaan.

78 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi

Päätös
Esityksen mukaan.

Päivitetty 12.4.2021