Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 11.5.2020

Kaupunginhallituksen päätökset

92 § YritysVoimala Oy, varsinainen yhtiökokous

Esitys


Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan YritysVoimala Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2020 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 6.305,63 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenelle maksetaan 100 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euron kokouspalkkio.
- nimetään hallituksen jäsenet: varsinaisiksi jäseniksi Irma Pahlman, Annukka Lehtonen ja Toni Lindqvist. 
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy,
- hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä yhteisökummiedustajaan Jyrki Käkeen sekä kaupungin konsernijohtoon myös yhtiökokousten välillä

Päätös

Esityksen mukaan.


93 § Hyria koulutus Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen, yhtiökokous 19.5.2020

Esitys

Kaupunginhallitus
- nimeää edustajan Hyria Koulutus Oy:n yhtiökokoukseen 19.5.2020,
- antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousasioiden käsittelemiseksi

Päätös

Nimetään
Pentti Puhakka, varajäsen Ari Mäkelä
Ossi-Pekka Ollikainen, varajäsen Pinja Perholehto
Markku Jahnukainen, varajäsen Roosa Laakso
Annika Kokko, varajäsen Karoliina Purola

Nimetään yhtiökokousedustajaksi Annukka Lehtonen

94 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Laurea - ammattikorkeakoulu Oy:n 3.6.2020 pidettävään yhtiökokoukseen ja antaa tälle ohjeet edellä perusteluosassa mainittujen asioiden käsittelemiseksi.

Päätös

Nimetään Jussi Kukkola.

95 § Eero Eskolan rahaston jakoperusteiden, sääntöjen ja hakuprosessin uusiminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Eero Eskolan rahaston päivitetyt säännöt, jakoperusteet, hakuprosessissa käytettävät materiaalit ja käyttösuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukaan.

 96 § Asemakaava ja asemakaavan muutos, 01:108, Urakansuun alue

Esitys


Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään 1. kaupunginosan, Vieremä, Urakansuun aluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos (1:108) edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

97 § Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2021

Esitys

Kaupunginhallitus antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnalle perusteluissa olevan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

98 § Jatkoaikapyyntö, kaupungin ja Rentto Oy:n väliset sopimukset/ Rentto Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rentto Oy:n hakemuksessa todettuihin sopimuksiin seuraavat pidennykset:

- Hankkeen esisopimus; Rentto Oy:n tulee sitovasti ilmoittaa kaupungille viimeistään 31.12.2020, toteuttaako Rentto Oy monitoimihallin.
- Monitoimihallia koskeva kiinteistöluovutuksen esisopimus; Mikäli Rentto Oy sitovasti ilmoittaa viimeistään 31.12.2020 toteuttavansa monitoimihallin, allekirjoitetaan kiinteistöluovutuksen esisopimuksen mukainen kauppakirja kuukauden kuluessa Rentton sitovasta ilmoituksesta.
- Monitoimihallia koskeva maankäyttösopimus; Mikäli Rentto Oy sitovasti ilmoittaa viimeistään 31.12.2020 toteuttavansa monitoimihallin, maksetaan maankäyttösopimuksen mukainen maankäyttösopimuskorvaus kaupungille kuukauden kuluessa Rentton sitovasta ilmoituksesta.

Edellä todetut eivät vaikuta sopimuksissa sovittuihin alkuperäisiin rakentamisaikatauluihin.

Päätös

Esityksen mukaan.

99 § Oikaisuvaatimus, yksinyrittäjän tuki

Esitys


Yksinyrittäjän tuen myöntämisessä noudatetaan TEM:n antamaa ja tukihakemuksen käsittelyhetkellä olevaa ohjeistusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaisia perusteluja, jolla 29.4. tehtyä päätöstä tulisi muuttaa.

Oikaisuvaatimuksen yhteydessä esitetyt uudet perustelut ja toimitettu liiteaineisto eivät suhteessa TEM:n voimassa olevaan ohjeistukseen anna nekään perustetta ratkaista asiaa toisin. Uudenkaan aineiston valossa yritystoiminnan kannattavuuteen ns. normaalitilanteessa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä. Vaikka oikaisuvaatimuksesta voidaankin havaita yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä rahallisen tuen tarve, ei nyt ratkaistavassa asiassa (yksinyrittäjän tuki) tukea nykyisten kriteerien voimassa ollessa ja oikaisuvaatimuksessa esitetyllä perusteella voida myöntää.

Tehtyä tukipäätöstä ei muuteta.

Yrittäjille lähetettävän kielteisen päätöksen yhteydessä voidaan kehottaa TEM:n ohjeistuksessa tapahtuvien mahdollisten muutosten seurantaan

Päätös

Esityksen mukaan.

100 § Oikaisuvaatimus yksityisen hoidon tuen kuntalisän (Hyvinkää-lisän) indeksitarkistus 1.8.2020 ja tasokorotus alle 3-vuotiaiden kuntalisään päätöksestä

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehdään opetuslautakunnassa 3.3.2020 § 17 esitetty vaihtoehto B:n mukainen indeksitarkistus ja alle kolmivuotiaiden tasokorotus.

- Vaihtoehdossa B indeksin mukaiset korotukset tehdään yli kolmivuotiaille suoraan nykyiseen kuntalisään.
- Alle kolmivuotiaiden osalta indeksikorotuksen pohjasummana käytetään päiväkodissa kokopäivähoidossa olevan lapsen osalta kuntalisänä 610 euroa ja osapäivähoidon osalta 245 euroa.
- Tällä päätöksellä vahvistetaan hyvinkääläisten vanhempien mahdollisuutta valita edelleen yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodissa myös alle kolmivuotiaille lapsille. Laskennan perustana on Tilastokeskuksen kansaneläkeindeksi. Indeksitarkistus lasketaan alkavaksi 1.8.2020. –

Lisäksi kaupunginhallitus

- päättää, että voimassa oleva Kansaneläkelaitoksen kanssa tehty Hyvinkää-lisän maksamista koskeva sopimus (Dnro id 407408) tulee irtisanoa päättymään 31.7.2020 ja uusi sopimus solmia 1.8.2020 alkaen. Uusi sopimus tulee solmia, koska: a) varhaiskasvatuslain muuttuessa 1.8.2020 poistuvat sopimuksesta varhaiskasvatuksen laajuutta koskevat ehdot ja b) sopimuksessa tulee huomioida Hyvinkään kuntalisän indeksi- ja tasokorotus.

Päätös

Tehtiin Jussi Kukkolan toimesta muutosesitys, jossa esitettiin, että kaupunginhallitus ei hyväksy oikaisuvaatimusta johtuen Hyvinkään taloudellisesta tilanteesta. Muutosesitystä kannatetiin Pekka Laineen ja Leena Meren toimesta, ja ehdotus siirtyi äänestettäväksi. Äänin 5-4 päätettiin edetä pohjaesityksen mukaan, eli muutosesitystä ei hyväksytty.

101 § Perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut - selvitys ja jatkotoimenpiteet

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. hyväksyä periaatteen luopua perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden hankkimisesta Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:ltä
 2. luopua Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeista ja/tai liiketoiminnasta kilpailutuksen yhteydessä
 3. irtisanoa osakassopimuksen päättymään siten, että irtisanominen astuu voimaan, kun hankinta julkaistaan
 4. antaa suostumuksensa siihen, että muut osakkaat voivat osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisia menettelyitä noudattamatta ja korvausvelvollisuudetta irtaantua Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkuudesta ja palveluostoista.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää

 1. irtisanoa Hyvinkään kaupungin ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n välisen palvelusopimuksen päättymään 17.6.2022 elleivät osapuolet sovi aikaisemmasta ajankohdasta
 2. antaa yhtiökokousedustajalle ja nimeämälleen hallituksen jäsenelle toimiohjeen 2.1. edistää yhtiökokouksessa ja yhtiön hallituksessa omistajakuntien tavoitetta luovuttaa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n liiketoiminta tai osakekanta kilpailutuksen tuloksena valittavalle toimijalle 2.2. valmistella ja hyväksyä yhtiön luovuttamiseen liittyvät muutokset yhtiöjärjestykseen
 3. kilpailuttaa perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut siten, että Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n henkilöstö ja liiketoiminta siirtyvät kilpailutuksessa valittavalle palvelutuottajalle ja
  3.1. valtuuttaa kuntien johtajat tarvittaessa ratkaisemaan hankkeen ohjausryhmän esityksen pohjalta, toteutetaanko kilpailutus liiketoimintakauppana vai osakkeiden myyntinä
  3.2. valtuuttaa hankkeen ohjausryhmän käynnistämään ICT-toiminnan uudelleen järjestelyyn tähtäävän kilpailutuksen valmistelun sekä kilpailutusprosessin
  3.3. hyväksyy kilpailutuksen perusteena olevan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen (hankintarengas) Sopimus hankintayhteistyöstä). Kaupunginjohtaja voi hyväksyä yhteistyösopimukseen teknisluonteisia korjauksia.
 4. hyväksyä
  4.1. osakkeiden myymisen kilpailutuksella valitulle palvelutuottajalle kilpailutuksen yhteydessä määritellyin ehdoin, tai
  4.2. mikäli yhtiön toiminta luovutetaan liikkeenluovutuksella, antaa yhtiökokousedustalleen ja nimeämälleen hallituksen jäsenelle toimiohjeen luovuttaa yhtiön liiketoiminta valitulle palvelutuottajalle kilpailutuksen yhteydessä määritellyin ehdoin ja
  4.3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tai nimeämänsä huolehtimaan yhtiön purkamiseen liittyvistä toimista 4.

Kaupunginhallituksen päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kaupunginvaltuusto on tehnyt yllä tarkoitetun periaatepäätöksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

102 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2020

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit koko kaupungin sekä muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

103 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin

Päätös

Esityksen mukaan.

104 § Tiedonannot               

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

 

Päivitetty 11.5.2020