Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 13.9.2021

 

239 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, Lindgren Mira

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vapauttaa Mira Lindgrenin varavaltuutetun tehtävästä ja kutsua uudeksi varavaltuutetuksi Elias Stamnaksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

240 § Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

Esityksen mukaan.

 

241 § Hyvinkään kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa valmistelutekstin mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

242 § Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupunki ei käytä oikeuttaan pidättää itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverojen vapauttamisessa. Päätös koskee sekä kunnallisveroa että kiinteistöveroa ajalla 1.1.2022 - 31.12.2024.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

243 § Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 ja talousarvion muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus

- Merkitsee osavuosikatsauksen omalta osaltaan tiedoksi;

- Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi

- Esittää kaupunginvaltuustolle, että onnistumisen mittari eli aikataulutavoite koskien Sveitsin alueen kaavoituksen kärkihanketavoitetta ja Hyvinkään Pelikirjan päivittämistä määritellään uudelleen perusteluosassa esitetysti

- Esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2021 talousarviota määrärahojen osalta liitteen "Esitetyt talousarviomuutokset" mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

244 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 13.9.2021