Hyvinkään kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitotyöt 2020-2021

 

Puukaupat tulevan hakkuukauden (16.7.2020 – 15.7.2021) osalta on saatu päätökseen. Taajamametsien ns. hankintapuut; tukit ja kuitupuut sekä energiapuut ostaa parhaimman tarjouksen tehnyt Hakevuori Oy. Hakkuut toteuttaa sopimusurakoitsija MetsäMäkelä Oy, kuten edelliselläkin kaudella. Kaikki tulevat hakkuukohteet ovat ylitiheiksi päässeitä metsiä, joissa tehdään harvennushakkuita ja samalla poistetaan myös huonokuntoisia isoja puita.

- Tavoitteena on kehittää metsistä sekapuustoisia ja erirakenteisia, jotta ne olisivat mahdollisimman kasvuisia ja toimivia niin virkistyskäytön kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta, perustelee luontoalueiden suunnittelija Matti Mattila.

Tulevan kauden taajamametsähakkuita tehdään mm. Antinsaaren, Läntisen yhdystien, golfkentän ja Martin alueilla. Yhteensä hakkuu- ja hoitotöitä tehdään noin 40 hehtaarin alalla.

Tekninen lautakunta päätti eilisessä kokouksessaan myös talousmetsien puukaupoista. Talousmetsien puut myydään ns. pystykaupalla, jossa kaupunki luovuttaa hakkuuoikeuden parhaimman tarjouksen tehneelle ostajalle. Puunostaja suorittaa tällöin hakkuutyöt. Tulevalle hakkuukaudelle tehty ensimmäinen leimikko (ensimmäinen pystykauppa) sisälsi useita energiapuukohteita ja ylitiheiden nuorten metsien harvennuksia, joten se kiinnosti erityisesti energiapuuta ostavia firmoja. Puunostajaksi valikoituikin samainen Hakevuori Oy.

Tehdyn pystykaupan kohteet sijaitsevat Kapulan, Talvisillan (moottoritien ja vanhan Tampereentien reunoilla) ja Usmissa. Hakkuiden pinta-ala on noin 18 hehtaaria.

- Jos kaikki kohteet saadaan tehtyä tulevalla hakkuukaudella, kertyy niistä puunmyyntituloa noin 187 000 €, kertoo Mattila.

Talousmetsiin tullaan tekemään vielä ainakin yksi puukauppa, jotta tavoitteen mukainen tulokertymä saadaan täyteen. Kaikki suunnitellut hakkuut ovat viime vuonna valmistuneen monitavoitteisen metsäsuunnitelman mukaisia.

Päivitetty 17.11.2020