Hyvinkääläisten ympäristöasennekyselyn tulokset

Kaupunki teki hyvinkääläisille kyselyn ympäristöasenteista 17.11.-7.12.2021.

Kyselyyn vastasi 384 kuntalaista, joista enemmistö, 67 % oli naisia. Vastaajien ikäjakauma oli melko tasainen. 10 vuoden ikäryhmäjaolla 30–69 vuotiailla kussakin neljässä ikäryhmässä vastaajia oli noin 20 % ja yli 70 -vuotiaita ja alle 30-vuotiaita kumpiakin noin 10 %. Vastaava kysely tehtiin myös kaupungin työntekijöille, joista vastasi 168.

Vastanneet hyvinkääläiset antavat vahvan tuen kaupungin toimille ympäristöasioissa. Asteikon ollessa 0-5, hyvinkääläisten mielestä ympäristönsuojelu on tärkeää vastaajien keskiarvolla 4,7 ja keskiarvolla 4,5 Hyvinkään kaupungin tulee toimia aktiivisesti ympäristön tilan parantamiseksi, naiset olivat vahvemmin tätä mieltä (naiset 4,7, miehet 4,1). Myös ympäristökasvatuksen antaminen kouluissa ja päiväkodeissa sai vahvan tuen: 4,6.

Hyvinkään kaupunki arvioitiin tärkeimmäksi tahoksi ratkaista ympäristöongelmia yhdessä kuntalaisten oman toiminnan ja valtakunnallisen lainsäädännön kanssa. Erot olivat kuitenkin melko pieniä.

Hyvinkään ympäristön tilan osalta ilman- ja pohjaveden laatu koettiin parhaimmiksi ja asuinympäristön siisteys, meluttomuus ja hiljaiset alueet sekä joki- ja järvivesien laatu huonoimmiksi. Miehet kokivat ympäristöntilan jokaisella osa-alueella hieman naisia paremmiksi.

Pohjavesi koettiin myös tärkeimmäksi ympäristöasiaksi Hyvinkäällä, johon tulisi vaikuttaa. Seuraavaksi tärkeimmiksi tulivat metsäluonnon monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus, lähiviheralueet, siisteys ja roskattomuus sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistus. Naiset taasen kokivat jokaisen ympäristön osa-alueen osalta miehiä tärkeämmäksi vaikuttaa näihin ympäristöasioihin. Suurimmat erot sukupuolten välillä koskivat maa-ainesten oton rajoittamista, ilmastonsuojelua, metsäluonnon monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta sekä suoluonnon tilaa.

Liikkumismuotojen osalta kävelyn, junayhteyksien ja pyöräilyn kehittäminen saivat eniten tukea. Eri jätejakeita vastaajat lajittelevat vastausten mukaan ahkerasti. Hyötyjätepisteverkoston laajentamisesta esitettiin toiveita.

Vastaajat suhtautuvat erittäin myönteisesti ympäristöasioiden edistämiseen Hyvinkäällä. Osin tuloksiin voi vaikuttaa se, että ehkä ympäristömyönteisemmät vastasivat kyselyyn aktiivisemmin ja lisäksi vastaajien enemmistä oli naisia.

Kyselyn taustalla on Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartta ja ympäristöohjelma, jonka yhtenä toimenpiteenä kyselyn tekeminen oli. Tiekartta ja ympäristöohjelma liittyvät kaupungin kestävän kehityksen kokonaisuuteen, johon liittyen Hyvinkää on mukana myös hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien ja kestävää elämäntapaa tavoittelevien FISU-kuntien verkostoissa.

Ympäristön tilaan vaikuttaminen

Ympäristön tilaan vaikuttaminen

Päivitetty 15.2.2022