Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 30.8.2021

 
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
30.8.2021
Julkaistavissa heti

Hyvinkää kaupunginhallituksen päätökset 30.8.2021
 

207 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

208 § TE-PALVELUT 2024 –uudistus

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee kyselyn vastaukset tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

209 § Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kehittämisjaoston kahden vuoden kaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Pentti Puhakka, pj. (Anton Hietsila)
Jussi Kukkola, vara pj. (Ossi Ollikainen)
Jaakko Rainio (Krista Silfverberg)
Leena Meri (Henri Perälahti)
Minna Hyytiäinen (Terhi Korpela)
 

210 § Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjaoston kahden vuoden kaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Irma Pahlman (Maarit Hemmilä)
vpj. Laura Salminen (Arto Latostenmaa)
Veijo Lappalainen (Tiina Karhunen)
Jaakko Haapamäki (Riikka Raunisalo)
Reija Taupila (Kosti Kallio)
 

211 § Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa ja Hyvinkään Veden johtokunnassa

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja tämän varaedustajan seuraaviin toimielimiin:

- kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
- opetuslautakunta
- tekninen lautakunta
- ympäristölautakunta
- Hyvinkään Veden johtokunta.

Päätös

Nimettiin edustaja (henkilökohtainen varaedustaja)

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Henri Perälahti (Jaakko Haapamäki)

Opetuslautakunta
Laura Salminen (Arto Latostenmaa)

Tekninen lautakunta
Irma Pahlman (Ossi Ollikainen)

Ympäristölautakunta
Minna Hyytiäinen (Tiina Karhunen)

Hyvinkään Veden johtokunta.
Jaakko Rainio (Anton Hietsilta)
 

212 § Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan läsnäolo kehittämisjaostossa ja henkilöstöjaostossa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien läsnäolosta kehittämisjaostossa ja henkilöstöjaostossa.

Päätös

Nimettiin Arto Järvinen kehittämisjaostoon ja Antti Rantalainen henkilöstöjaostoon.
 

213 § Edustajien nimeäminen KUUMA -johtokuntaan kaudeksi 2021-2023

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää KUUMA-johtokuntaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää KUUMA-johtokuntaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

214 § Jäsenten nimeäminen Laurea-ammattikorkeakoulun Keski- ja Pohjois–Uudenmaan alueneuvottelukuntaan

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaksi jäsentä Hyvinkään kaupungin edustajiksi Laureaammattikorkeakoulu Oy:n Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan.

Päätös

Nimettiin Hanna Mamia-Walther ja Janne Bruun.
 

215 § Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen poliisin neuvottelukuntaan nimeäminen

Esitys
 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen poliisin neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimeämisessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädännön vaatimukset.

Päätös

Valmistelu kesken, päätettiin jättää pöydälle.
 

216 § Hyria koulutus Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen, yhtiökokous 1.9.2021

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet antaen yhtiökokousedustajaksi nimetylle kaupunginlakimies Tomas Määtälle tarvittavat ohjeet esittää hallituksen jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimet ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Päätös

Nimettiin varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen).

Puheenjohtaja, Annika Kokko (Kirsi Lammia)
Jouni Järvinen (Sami Matikainen)
Ossi Ollikainen (Jasmine Kaaya)
Mira Lindgren (Toni Rintala)
 

217 § Kyläasiainneuvottelukunnan nimeäminen, kausi 2021-2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

- pyytää edellä mainittuja tahoja nimeämään neuvottelukuntaan edustajansa,
 - nimetä neuvottelukuntaan 3-5 kaupunginhallituksen edustajaa ja
- nimeää kaupunginjohtajan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja projektipäällikkö Markku Niemisen sen sihteeriksi.

Päätös

Nimettiin
Terhi Korpela
Arto Latostenmaa
Juhani Skyttä
Pekka Laine
Jarkko Repola                           

Esityksen mukaan.                 
 

218 § Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto, jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan valitaan samassa vaalitoimituksessa jäsenehdokkaat (sekä nais- että miesehdokas) sekä varajäsenehdokkaat (sekä nais- että miesehdokas) kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kumpaa jäsenehdokasta ja varajäsenehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti.

Päätös

Nimettiin
Tarja Kerkelä, varajäsenenä Reijo Laine
 

219 § Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää 5 MAL-luottamushenkilöä, jotka osallistuvat Helsingin seudun MAL 2023 - suunnitelman valmisteluun.

Päätös

Nimettiin
Marja Heinimäki, Irma Pahlman, Sanna-Kaisa Patjas, Henri Perälahti ja Riikka Raunisalo.
 

220 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, Nummelin Waltteri

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vapauttaa Waltteri Nummelinin varavaltuutetun tehtävästä ja kutsua uudeksi varavaltuutetuksi Pia Hyleen.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

221 § Vastine valtuustoaloiteeseen koululaiskortin saamiseksi kylien koululaisille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Täydennettiin päätösesitystä lauseella: Toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

222 § Suostumus tontin 106-1-70-1 edelleen luovuttamiseen rakentamattomana / YIT Suomi Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa suostumuksen tontin 106-1-70-1 edelleen luovuttamiseen rakentamattomana liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukainen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 31.10.2021, mihin saakka tämä päätös on voimassa. Lopullisesta kauppakirjasta on toimitettava kopio kaupungille välittömästi kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen.

Päätöksestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu 275,00 € (alv 0%).

Päätös

Esityksen mukaan.
 

223 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 5.000.000 euroa vuonna 2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan täydentämään ja toimittamaan hakuasiakirjat Valtiovarainministeriöön.

Tehtiin tekninen korjaus esitystekstiin.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

224 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

225 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 30.8.2021