ELY-keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta NCC Industry Oy:n Isoahteen hankkeessa

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen 11.11.2022 mukaan NCC Industry Oy:n Isoahteen alueen maa-ainestenotto- ja ylijäämämaiden vastaanottohankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

NCC Industry Oy:lle annettu päätös koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta sekä ylijäämämaiden vastaanottoa meluntorjunta- ja maisemointitarkoituksessa kiinteistöllä Kalkkivuori 106-405-1-454 ja Puronvarsi 106-405-1-628 Kytäjärven kylässä.

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti 11.11.-12.12.2022 nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa ja Hyvinkään kaupungin kuulutuksissa Kuulutushaku (hyvinkaa.fi)

Asian käsittely jatkuu hakemuksen täydentämisen jälkeen Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Päivitetty 14.11.2022