YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA MAA-AINESLAIN MUKAINEN YHTEISLUPAHAKEMUS 
UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ, LAITILANNUMMI

Asia               

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus. Hakemus koskee soran ottamista ja kiviaineksen murskausta Ridasjärven kylässä Laitilannummen alueella. Lupahakemus sisältää aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ympäristönsuojelulain (199 §) ja maa-aineslain (21 §) mukaan.

Nyt vireillä olevaa yhteislupahakemusta laajemman hankealueen lupahakemuksia käsiteltiin Hyvinkään ympäristölautakunnassa vuonna 2015 (Ympla 26.3.2015 § 26, 27). Asia jätettiin tuolloin hakijan pyynnöstä ratkaisematta. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella nyt vireillä olevassa hakemuksessa hankealue on pienempi ja sen ulkopuolelle on rajattu geologisesti arvokkaimmat alueet.

Hakija            

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Oy,  
Yhteyshenkilö: Ismo Airinen, p. 0400 435 105 (etunimi.sukunimi@ridis.fi)

Toimipaikan sijainti

Hyvinkään kaupunki, Ridasjärven kylä, tila Laitila, kiinteistötunnus 106-408-28-2.

Toiminta        

Alueelta on aiemmin otettu soraa ainoastaan hakijan omaan käyttöön. Yhteislupaa haetaan 15 vuodeksi. Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on noin 8 ha. Kokonaisottomäärä on 520 000 m3 ktr. Vuosittain murskataan keskimäärin 75 000 tn kiviainesta.

Hakemuksen mukaan murskausta tehdään 5 – 10 päivää vuodessa. Toiminta-ajat ovat seuraavat: soranotto, seulonta sekä tuotteiden kuormaus ja kuljetus alueelta ma-to klo 6 – 22 ja pe klo 6 – 20. Murskausjaksot toteutetaan ma-pe klo 7 – 22 ja pe klo 7 – 20. Murskausta ei tehdä 15.6.-15.8. välisenä aikana.

Ympäristökuormitus

Hakemus sisältää tietoja maa-ainesoton ja murskauksen ympäristövaikutuksista sekä niiden vähentämisestä ja käytettävästä tekniikasta. Hakemuksen mukaan maa-ainesotosta ja murskauksesta ei aiheudu merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen tai haittaa vesistöille ja pohjavesille. Toiminnasta on arvioitu aiheutuvan vain vähän melua ja pölyä, joiden leviämistä on suunniteltu vähentää erilaisin teknisin keinoin ja työmenetelmin. Alueelle on laadittu melumallinnus ja –selvitys, joiden mukaan on suunniteltu meluntorjuntatoimenpiteitä. Melun ohjearvot eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja ilmaan johtuvat päästöt ovat vähäiset. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueelta noin 315 metriä kaakkoon. Kaidanpäänjärven rannalla sijaitsevaan lähimpään loma-asutukseen on noin 420 metriä.   

Ottotoiminnasta aiheutuvan liikennemääräksi arvioidaan keskimäärin 10 - 15 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti Kaidanpääntien ja Ridasjärven kylätien kautta. Hakemus sisältää tietoa energiankäytöstä ja syntyvistä jätteistä.

Toiminta sijoittuu luokitellulle 2-luokan Laitilannummen (0110613) pohjavesialueelle. Alueen pohjavesi purkautuu Kolkkarin suolle, Tervalamminojaan sekä Kaidanpäänjärveen. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vesistöjä. Kaidanpäänjärvi (Sykäri) sijaitsee ottamisalueesta koilliseen yli 800 metrin etäisyydellä. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 300 metriä kaivualueesta länteen ja luoteeseen.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 2.8. – 4.9.2017 Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristö-keskuksen 3 krs. opastuspisteessä, Suutarinkatu 2 D, keskuksen aukioloaikoina.  

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteella:

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta, PL 21, 05801 Hyvinkää (käyntiosoite Suutarinkatu 2) tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla: ymparisto@hyvinkaa.fi.

Lisätiedot      

Ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen,
p. 040 841 1962, s-posti: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi.

Hyvinkäällä 1.8.2017
Ympäristölautakunta 

Päivitetty 2.8.2017 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
hyvinkaa@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

OVT-tunnus   003701258660

verkkolaskuosoite 003701258660

operaattori OpusCapita Group Oy

(välittäjän tunnus 003710948874)

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0